26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Wieża wodna wybudowana w Królewskiej<br />

Hucie w wybudowana w latach 1902-1903.<br />

52<br />

lewskiej Huty drugiej nitki wodociągu. Skierowano ją jednak inną drogą ― od Bytomia<br />

prowadził on do Chropaczowa. Prace nad budową przyspieszyła epidemia<br />

tyfusu panująca w 1900 r. m.in. w Świętochłowicach, której rozwojowi sprzyjał brak<br />

dostępu ludności do wody.<br />

28 czerwca 1901 r. minister handlu i przemysłu zarządził niezwłoczne przystąpienie<br />

do budowy. Na ten cel przeznaczono w budżecie 2 mln marek. Wodociąg miał przekrój<br />

500 i 350 mm i prowadził 10 m³ wody na minutę. Do Chropaczowa doprowadzono<br />

nitkę wodociągu o średnicy 500 mm. Prowadziła ona po wschodniej stronie<br />

bocznicy kolejowej do huty Hubertus (Zygmunt w Łagiewnikach) i wzdłuż obecnej<br />

ul. Armii Ludowej do wieży ciśnień, a dalej wzdłuż Hüttenstrasse (ul. Kościelna),<br />

Schollstrasse (ul. Wolności) do Sedanplatz (pl. Zawadzkiego) i do Łagiewnik wzdłuż<br />

obecnej ul. Łagiewnickiej. Całość instalacji powstała w latach 1901-1903. W 1902 r.<br />

wybudowano wieżę ciśnień w Chropaczowie (wysokość 44 m, zbiornik o pojemności<br />

2000 m³, górna krawędź zbiornika na wysokości 330 m n.p.m). Na terenie samej<br />

gminy Chropaczów położono przewody o średnicy 160, 150 i 100 mm. Wykonawcą<br />

był Oskar Kublick z Zabrza.<br />

W końcu lat 90. XIX wieku w Królewskiej Hucie notowano coraz częściej spadki ciśnienia,<br />

na wyższe kondygnacje domów w ogóle nie dochodziła woda. Aby temu<br />

zaradzić w latach 1902-1903 wybudowano kosztem ponad 100 tys. marek nową<br />

miejską wieżę ciśnień przy obecnej ul. Miechowickiej koło straży pożarnej.<br />

Była ona podłączona do opisanego powyżej nowego fiskalnego wodociągu o przekroju<br />

550 mm biegnącego z szybu Adolf przez Bytom do Chropaczowa. Jej zbiornik<br />

miał pojemność 1750 m³ i leżał na wysokości 329,75 m n.p.m. Nową wieżę uruchomiono<br />

16 sierpnia 1903 r. Dostarczała wówczas wodę tylko do północnej części miasta.<br />

Dopiero w 1924 r. przyłączono do niej południowe tereny Królewskiej Huty. Stary<br />

wodociąg pozostał dla celów zaopatrzenia kopalni; stara wieża ciśnień przy ul. Bytomskiej<br />

w 1903 r. została częściowo unieruchomiona i służyła odtąd dla dostarczania<br />

wody do kopalni Król. 12 marca 1907 r. wyłączono ją całkowicie z eksploatacji.<br />

7. System zaopatrzenia w wodę – sposób zarządzania zaopatrzeniem w wodę<br />

― powstanie Państwowego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia w Wodę<br />

Umowy na dostawę wody były początkowo bardzo niejednolite. Każda gmina<br />

zawierała je na odrębnych warunkach. W końcu rząd i władze prowincji spowodowały<br />

opracowanie ogólnych przepisów zarządzania państwowymi wodociągami.<br />

1 kwietnia 1904 r. połączono wodociągi państwowe pod wspólnym zarządem dyrekcji<br />

górniczej w Zabrzu.<br />

Pruski fiskus górniczy był jedynym właścicielem i przedsiębiorcą zakładów wodociągowych.<br />

Były one prowadzone jako jedno wspólne przedsiębiorstwo ― zakład<br />

użyteczności publicznej. Wszystkie korzystające z wodociągu gminy, obszary<br />

dworskie czy zakłady przemysłowe miały być traktowane jednakowo. Woda sprzedawana<br />

była wszystkim odbiorcom po jednolitej cenie (Wasserzins). Skalkulowano<br />

ją tak aby pokrywała koszty zarządu i konserwacji sieci oraz przynosiła 3,5 % oprocentowania<br />

i 1,5 % amortyzacji kapitału zakładowego. Także woda bezpłatna dla<br />

niektórych gmin wchodziła w skład ogólnej ilości, od której ustalano cenę.<br />

Woda miała służyć jako pitna, dla celów gospodarczych i drobnego przemysłu oraz<br />

jako woda przemysłowa dla wielkich zakładów przemysłowych. Wielcy odbiorcy<br />

musieli dopłacać dodatkowo 3 fenigi za każdy metr³, zawierając odrębną umowę<br />

z fiskusem. Gminy miały określony kontyngent rocznego zużycia wody. Zużycie na<br />

jednego mieszkańca i dobę nie mogło być większe niż 35 litrów. Po zakończeniu<br />

roku eksploatacyjnego odbywało się rozliczenie za wodę z wszystkimi odbiorcami,<br />

rozpatrywane i akceptowane przez Radę złożoną z reprezentantów tych odbiorców.<br />

Każda gmina mogła wypowiedzieć zawartą umowę tylko na koniec roku za<br />

obustronną zgodą.<br />

Wszystkie powyższe zasady były integralną częścią umów zawieranych z odbiorcami<br />

po 1 kwietnia 1904 r. Nie uległy one zmianie w okresie międzywojennym i praktycznie<br />

obowiązywały aż po rok 1945.<br />

7a. Okres międzywojenny<br />

Po plebiscycie Górny Śląsk został w 1922 r. podzielony na dwie części: polską i niemiecką.<br />

Miasto Królewska Huta oraz okoliczne gminy weszły w skład państwa<br />

polskiego. Podział ten wywołał wielkie komplikacje w zakresie dostarczania wody,<br />

gdyż istniejąca sieć została w kilkunastu punktach przecięta granicą. Np. wodociąg<br />

fiskalny z szybu Adolf do Królewskiej Huty przebiegał tranzytem przez niemiecki<br />

Bytom.<br />

Aby nie dopuścić do trudności gospodarczych postanowiono utrzymywać ciągłość<br />

dostaw wody dla odbiorców po obu stronach granicy, niezależnie od położenia ujęć<br />

wody i przebiegu rurociągów. Sprawy te uregulowano w Konwencji Genewskiej<br />

zawartej między Polską i Niemcami 15 maja 1922 r. Na jej podstawie prowadzono<br />

eksploatację wodociągów, dbano o bezpieczeństwo ruchu i ciągłość dostaw, regulowano<br />

należności i sprawy celne. Woda przepływająca granice państwowe nie była<br />

obciążana żadnymi opłatami celnymi.<br />

Obydwa państwa wzajemnie przyznały sobie prawo eksploatowania przez 15 lat,<br />

tj. aż do 1937 r. wodociągów przebiegających tranzytowo przez obszar drugiego<br />

państwa. Odpowiednio też dbano o nadzór i obsługę urządzeń. W związku z tym<br />

pracownicy wodociągów otrzymywali specjalne karty cyrkulacyjne uprawniające<br />

do przekraczania granicy przez całą dobę. W 1924 r. specjalnym układem uregulowano<br />

kwestie płatności za dostarczaną wodę.<br />

Dawny niemiecki państwowy zakład wodociągowy Adolfschacht został przejęty<br />

przez państwo polskie, na terytorium którego się znalazł. Jego historyczną nazwę<br />

zmieniono na Szyb Staszica. Polska przejęła także całą sieć i urządzenia tego wodociągu<br />

znajdującą się na jej terytorium.<br />

Administracja była początkowo wspólna, polsko-niemiecka. Stronę polską w tej<br />

administracji reprezentował Komisarz Wodociągowy dla Górnego Śląska w Katowicach.<br />

Za wodę rozliczano się na koniec roku operacyjnego na podstawie jednolitej<br />

ceny dla wszystkich odbiorców, podobnie jak przed 1922 r. W czerwcu 1923 r.<br />

przyjęto stawkę 100 marek niemieckich za 1 m³ wody. Komitet doradczy złożony<br />

z przedstawicieli odbiorców opiniował roczne sprawozdanie zakładów.<br />

Aż do marca 1923 r. w imieniu Polski zarząd wodociągami sprawowała faktycznie<br />

Dyrekcja Górnicza w Zabrzu. Współpracował z nią Komisarz. Dopiero w końcu 1923<br />

r. faktyczny zarząd nad siecią przeszedł w ręce polskie. Stało się tak wobec inflacji<br />

panującej w Niemczech, która spowodowała dobrowolne zrzeczenie się przez stronę<br />

niemiecką wpływów z tytułu opłat za wodę.<br />

Z wody wodociągu fiskalnego korzystały m.in. huta Bismarck (Batory), Królewska<br />

(Piłsudski, Kościuszko), kopalnia Król (po 1945 pod nazwą Prezydent). Były do<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

53<br />

Rysunek pokazujący instalację sanitarna bloku<br />

przy ul. Dąbrowskiego … w Chorzowie.<br />

Siedziba Miejskich Zakładów Wodociągowych<br />

i Elektrycznych wybudowana w 1938<br />

r. przy ul. Katowickiej 115 w Chorzowie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!