26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Przebieg Rawy przez Świętochłowice na planie z 1911 r. przygotowanego<br />

dla związku ds. kanalizacji gmin Bismarckhütte (Hajduki Wielkie,<br />

ob. Chorzów Batory), Świętochłowice (wraz z obszarem dworskim)<br />

i Nowych Hajduk (ob. część Chorzowa w rejonie kościoła).<br />

24<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!