26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

92<br />

Zatwierdzenie lokalizacji „na budowę oczyszczalni<br />

ścieków w Chorzowie po wschodniej<br />

stronie ul. Zapłocie” z 1962 r.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

W 1976 r. wykonano kompletny (uwzględniając zalecenia ekspertów wniesione<br />

w 1974 r.) projekt techniczny zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni<br />

Klimzowiec w Chorzowie”, którego generalnym wykonawcą było Biuro Projektów<br />

Budownictwa Komunalnego w Katowicach.<br />

Do roku 1982 inwestor, czyli Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji<br />

w Katowicach, wykonał prace przygotowawcze, zaś w 1982 zlecił wykonanie<br />

i opracowanie dokumentacji Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „Birpohut”<br />

w Gliwicach. Dokonano wówczas aktualizacji ZT-E, bazując ciągle jednak na technologii<br />

pierwotnej, czyli z lat 60. XX w.<br />

W I półroczu 1991 r. „Birpohut” zatem ponownie zaktualizował założenia, jednak na<br />

wiele się to nie zdało, gdyż w listopadzie tego roku weszło w życie rozporządzenie<br />

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaostrzające wymogi<br />

stawiane oczyszczalniom ścieków.<br />

Wszystkie te zawirowania prawno-projektowe nie sprzyjały postępowi prac. Bywały<br />

sytuacje, że plac budowy był pusty. Od dekady zresztą gospodarka polska ledwo<br />

dyszała, więc wstrzymanie modernizacji oczyszczalni było jedynym pomysłem<br />

władz partyjnych.<br />

W tej sytuacji Zarząd Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów<br />

(w 1991 r. WPWiK podzieliło się na 17 Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów<br />

i Kanalizacji oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe) zlecił tym razem<br />

Instytutowi Inżynierii i Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Politechniki Śląskiej<br />

w Gliwicach, by ten zbadał ścieki, jakie płyną Rawą i opracował dokładny projekt<br />

zmodyfikowanej technologii oraz podał wytyczne, jak przystosować wybudowane<br />

obiekty oczyszczalni do potrzeb nowych technologii.<br />

Mając te dane, Przedsiębiorstwo Inżynierskie „Biprohut” Sp. z o.o. w latach 1994–<br />

1995 opracowało odpowiednie projekty techniczne , harmonogramy i technologie<br />

robót. Inwestorem powierniczym było już wtedy RPWiK w Chorzowie, więc prace<br />

nabrały tempa.<br />

W styczniu 1997 r. Oczyszczalnię Ścieków Klimzowiec oddano do użytku.<br />

Tak długi czas realizacji i częste przeprojektowania spowodowały, że w momencie<br />

zakończenia budowy obiekt nie był w pełni nowoczesny. Stąd po kilku latach uświadomiono<br />

sobie konieczność jej modernizacji.<br />

Warto jednak wyjaśnić, dlaczego decyzję lokalizacyjną dla nowej oczyszczalni ścieków<br />

wydał Urząd Miejski w Chorzowie, skoro rozbudowana część znajduje się na<br />

terytorium Katowic. Otóż w lipcu 1967 r. podjęto decyzję o ostatecznym wytyczeniu<br />

granic pomiędzy Katowicami a Chorzowem na terenach, które pierwotnie należały<br />

do wsi Chorzów. Dąb, czyli część Chorzowa (ów Krasni Damb z dokumentu<br />

z 1299 r.), w 1924 r. znalazł się na terytorium Katowic, których granice były tak wytyczone,<br />

że dokonane wówczas rozdzielenie wsi Chorzów na poszczególne części:<br />

„królewskohucką” i „katowicką”, było kłopotliwe w latach 60. XX w., chociażby ze<br />

względu na Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, który terytorialnie należał do<br />

dwóch miast, jak i na apetyt Katowic na pozyskanie znaczących terenów pod rozbudowę<br />

osiedli mieszkaniowych. W tym czasie ― o czym się często już zapomina<br />

― południowe dzielnice Katowic (Kostuchna, Murcki, Podlesie) były oddzielnymi<br />

gminami.<br />

Zatem 1 stycznia 1968 r., kiedy decyzja z 1967 r. o ustaleniu granic weszła w życie,<br />

Katowice oddały „swoją” część Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku<br />

do Chorzowa, czyli od ul. Złotej wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach, Chorzów<br />

zaś oddał tereny w rozwidleniu ul. Wojska Polskiego (pozostawiając w swoich granicach<br />

przylegające do niej zabudowania) i ul. Chorzowską, czyli tereny obecnego<br />

katowickiego os. Tysiąclecia.<br />

Przy okazji można także wyjaśnić etymologię nazwy oczyszczalni. To, że wzięła ona<br />

swe miano od nazwy miejscowej jest oczywiste. Co jednak ona oznacza?<br />

Klimzowiec to nazwa historycznie ukształtowanej części miasta, jedna z niewielu<br />

o zachowanym pierwotnym brzmieniu. Osada powstała na terenach należących do<br />

93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!