26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

38<br />

Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej<br />

Rady Narodowej o utworzeniu Wojewódzkiego<br />

Przedsiębiorstwa Wodociągów i<br />

Kanalizacji, które powierza mu administrowanie<br />

Rawą i utrzymanie jej zlewni.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

gości, tj. do okolic oczyszczalni ścieków „Gigablok” w Szopienicach. W 1984 roku<br />

nadzór nad przedsięwzięciem jako inwestor zastępczy dla WPWiK przejęła instytucja<br />

„Inwest”. Sprawowała go praktycznie do zakończenia prac pierwszego etapu.<br />

Według pierwszego harmonogramu zakończenie prac pierwszego etapu miało nastąpić<br />

w 1984 roku. Chociaż nie było problemów z finansowaniem remontu, pojawił<br />

się problem mocy przerobowych. Ostatecznie realizację pierwszego etapu regulacji<br />

rzeki Rawy zakończono w 1993 roku. W wyniku wykonanych prac dno koryta<br />

obniżono przy ujściu rzeki o 2,76 m, a średnio od 2,5 m do 3,5 m.<br />

W latach następnych z kolei pojawiły się problemy z finansowaniem. Ponoszenie<br />

kosztów drugiego etapu regulacji Rawy z Funduszu Szkód Górniczych nie było już<br />

możliwe. Do współfinansowania regulacji została zobowiązana KWK Katowice,<br />

później KWK Katowice ― Kleofas, która prowadziła wydobycie pod remontowanym<br />

odcinkiem rzeki Rawy oraz pod śródmieściem Katowic. Poważne kłopoty z finansowaniem<br />

II etapu regulacji rzeki Rawy rozpoczęły się po roku 2000, wraz z likwidacją<br />

kopalń. Skomplikowany montaż finansowy umożliwił jednak zakończenie<br />

w 2003 roku kolejnego etapu regulacji Rawy i kontynuację regulacji i doprowadzenie<br />

do km 7+763,5 tj. do ul. Bankowej w Katowicach. Odcinek w śródmieściu i dalej<br />

do Oczyszczalni Klimzowiec wciąż czeka na zakończenie.<br />

W Chorzowie i Świętochłowicach do problemu Rawy powrócono dopiero w latach<br />

90. XX wieku. Niemniej jednak przez powojenne półwiecze ścieki płynące otwartym<br />

korytem Rawy przez centrum dwóch miast wzbudzały emocje wśród mieszkańców,<br />

szczególnie tych zamieszkujących w jego bezpośrednim sąsiedztwie.<br />

Poza problemami natury sanitarno – estetycznej, sąsiedztwo Rawy rodziło niebezpieczeństwo<br />

podtopień i zalań. Również z punktu widzenia Chorzowsko-Świętochłowickiego<br />

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., eksploatującego<br />

Rawę na terenie Świętochłowic i Chorzowa, aż do wylotu z oczyszczalni ścieków<br />

Klimzowiec, otwarty kanał powodował liczne problemy eksploatacyjne.<br />

Niestety, ze względu właśnie na charakter koryta, jego usytuowanie oraz długość<br />

eksploatowanego odcinka (ok. 4,9 km), brak było możliwości realizacji tak dużego<br />

przedsięwzięcia jakim jest przykrycie koryta Rawy, w ramach planu inwestycji Spółki<br />

finansowanego wyłącznie ze środków własnych, pochodzących przede wszystkim<br />

z opłat za wodę i ścieki. Szansa pozyskania dodatkowych środków na realizację<br />

tego zadania pojawiła się wraz z uruchomieniem dla Polski środków UE w ramach<br />

tzw. funduszy przedakcesyjnych.<br />

Ostateczne rozwiązanie problemu Rawy<br />

w Świętochłowicach i Chorzowie<br />

Na początku 2003 r. Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów<br />

i Kanalizacji podjął działania mające na celu pozyskanie środków finansowych<br />

z funduszy przedakcesyjnych na realizację kluczowych zadań z zakresu gospodarki<br />

wodno-ściekowej, w tym na przykrycie koryta Rawy. Istniejący od 1992 r.<br />

międzygminny związek Chorzowa i Świętochłowic został powołany w celu wspólnego<br />

realizowania zadań o charakterze publicznym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia<br />

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.<br />

Podjęte przez Związek działania, dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu<br />

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego<br />

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozwoliły na<br />

pozyskanie środków finansowych na opracowanie studium wykonalności i wniosku<br />

aplikacyjnego. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska umieściło Chorzów<br />

i Świętochłowice na liście inwestycji priorytetowych załączonych do Strategii ISPA.<br />

Umożliwiło to przedłożenie Komisji Europejskiej wniosku o wsparcie planowanego<br />

przedsięwzięcia z Funduszu ISPA.<br />

19 grudnia 2003 r. podpisano Memorandum Finansowe dotyczące przedsięwzięcia<br />

nr 2003/PL/16/P/PE/044 pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Eu-<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!