26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rada Nadzorcza Ch-ŚPWiK Sp. z o.o.<br />

powołana w roku 2004:<br />

1. Feliks Biskup – Przewodniczący<br />

2. Gabriela Bugaj-Miętkiewicz<br />

3. Ignacy Kściuk<br />

4. Michał Polok<br />

Rada Nadzorcza Ch-ŚPWiK Sp. z o.o.<br />

powołana w roku 2007:<br />

1. Feliks Biskup – Przewodniczący<br />

2. Joachim Otte<br />

3. Danuta Niemczyk<br />

4. Ignacy Kściuk<br />

Rada Nadzorcza Ch-ŚPWiK Sp. z o.o.<br />

powołana w roku 2010<br />

1. Feliks Biskup – Przewodniczący<br />

2. Joachim Otte<br />

3. Danuta Niemczyk<br />

4. Ignacy Kściuk<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

Rada Nadzorcza Ch-ŚPWiK Sp. z o.o. od 01.05.2011 r.:<br />

1. Feliks Biskup – Przewodniczący<br />

2. Joachim Otte<br />

3. Gabriela Bugaj-Miętkiewicz<br />

4. Ignacy Kściuk<br />

Rada Nadzorcza Ch-ŚPWiK Sp. z o.o. od 01.08.2011 r.:<br />

1. Feliks Biskup – Przewodniczący<br />

2. Joachim Otte<br />

3. Gabriela Bugaj-Miętkiewicz<br />

4. Tomasz Szpyrka<br />

Rada Nadzorcza Ch-ŚPWiK Sp. z o.o. i Zarząd<br />

Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego<br />

Związku Wodociągów i Kanalizacji<br />

podczas wspólnego posiedzenia.<br />

Na zdjęciu pierwszy z lewej Feliks Biskup, przewodniczący<br />

Rady Nadzorczej, drugi lewej Joachim<br />

Otte, z prawej Tomasz Szpyrka i Gabriela Bugaj<br />

– Miętkiewicz członkowie Rady Nadzorczej.<br />

Trzeci z lewej Marek Dudek przewodniczący<br />

Zarządu Związku, obok niego po prawej:<br />

Marian Salwiczek i Zbigniew Mośko, członkowie<br />

Zarządu. Trzecia z lewej Dorota Matysik.<br />

106<br />

• Urszula Mendera-Bożek ― Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie,<br />

• Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska<br />

i Gospodarki Wodnej w Katowicach,<br />

• Ignacy Kciuk ― wieloletni członek Rady Nadzorczej.<br />

W Spółce w 2010 r. działały cztery zakładowe organizacje związkowe:<br />

1. OPZZ Konfederacja Pracy ― zrzeszająca 105 członków.<br />

2. NSZZ „Solidarność 80” ― zrzeszająca 47 członków.<br />

3. Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji ― zrzeszający 37<br />

członków.<br />

4. NSZZ „Solidarność” ― zrzeszająca 26 członków.<br />

Wszystkie organizacje zakładowe mają status reprezentatywnych.<br />

Ze względu na swoją dużą liczebność oraz przynależność do struktur ogólnopolskich,<br />

ośrodki związkowe stanowią poważną siłę, której doświadczony Zarząd nie<br />

może lekceważyć. Dlatego strona związkowa jest zapraszana do współudziału<br />

w ważnych wydarzeniach Spółki, na bieżąco w sposób rzetelny jest informowana<br />

o jej sytuacji, planowanych działaniach i obciążeniach, które musi ponosić.<br />

Nic więc dziwnego, że taki ― partnerski ― sposób zarządzania Spółką daje różne<br />

formy uznania przyznawane przez specjalistyczne gremia.<br />

Wymieńmy tylko kilka z ostatnich lat: „Klucz Sukcesu” w kategorii najlepsza inwestycja<br />

w branży wodno-kanalizacyjnej, Statuetka „Klucz Sukcesu” przyznana została<br />

w 2011 r. za uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Klimzowiec;<br />

tytuł „Modernizacja Roku” przyznany w 2010 r. za przykrycie Rawy; godło<br />

promocyjne „Ikona Śląska 2010”, przyznana w 2011 r.; Śląska Izba Budownictwa<br />

przyznała Ch-ŚPWiK „Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa dla Przedsiębiorstw”<br />

oraz nagrodę dla osób indywidualnych w kategorii „Autorytet Budownictwa i Gospodarki<br />

Śląskiej” dla Bartłomieja Jarochy, dyrektora ds. rozwoju Ch-ŚPWiK za<br />

szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i regionu.<br />

Warto również dodać, że firma uczestniczy w życiu społecznym obu miast. Mając<br />

na uwadze lokalny rodowód przedsiębiorstwa, działa charytatywnie, wspierając<br />

szkoły, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego na terenie Chorzowa<br />

i Świętochłowic, udzielając darowizn na cele statutowe. Dowody wdzięczności są<br />

eksponowane w siedzibie Spółki, my reprodukujemy tylko kilka z nich.<br />

Wakat na ew. uzupełnienia prezentacji spółki<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!