26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Wykonuje zadania w zakresie spraw ekonomicznych, zaopatrzenia materiałowego, magazynów,<br />

zintegrowanego systemu informatycznego.<br />

Dział Administracji i Informatyki<br />

114<br />

Ilona Brzoza, Joanna Bukowska, Gabriela<br />

Danisz, Radomir Dąbrowski, Grażyna Flakus,<br />

Lidia Grala, Krystian Jaron, Barbara<br />

Kandzia, Marcin Kubik, Janusz Luks, Ewa<br />

Stempień, Rafał Świerkot<br />

Zadania m.in. dbałość o terminowe i rzetelne odprowadzanie opłat z tytułu czynszów dzierżawnych,<br />

najmu, służebności przesyłu, opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, itp., prowadzenie<br />

ewidencji powierzchni gruntów oraz powierzchni użytkowej budynków użytkowanych przez<br />

Spółkę, wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gruntami Spółki, ubezpieczenie<br />

majątku Spółki, nadzór nad archiwum Spółki, administrowanie sprzętem i wyposażeniem techniczno-biurowym,<br />

zarządzanie sekcją porządkową oraz zadania w zakresie informatyki.<br />

Stanowisko ds. Marketingu<br />

Jerzy Surówka<br />

Zadania m.in.: udział w tworzeniu i wdrażanie strategii oraz projektów marketingowych firmy, kontakt<br />

z mediami, współpraca z agencjami reklamowymi i pr., prowadzenie badań marketingowych,<br />

aktywny udział w prowadzonych przez firmę wydarzeniach i działaniach PR.<br />

Dyrektor Personalny<br />

Dorota Matysik<br />

Dyrektor Personalny koordynuje i bezpośrednio nadzoruje pracę Działu Personalnego, Biura Zarządu,<br />

Sekretariatu i Komórki Socjalnej. Dyrektor Personalny kieruje pracą podległego personelu.<br />

Biuro Zarządu<br />

Katarzyna Borkowska, Daria Lorek, Małgorzata Potocka, Marta Torchała, Alicja Wencel<br />

Zadania m.in.: przechowywanie dokumentacji, koordynowanie zgłoszenia do Krajowego Rejestru<br />

Sądowego, protokołowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, przygotowywanie Zarządowi<br />

projektów uchwał i prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia<br />

Wspólników a także koordynowanie przepływu korespondencji pomiędzy nimi, opracowanie części<br />

formalnej zarządzeń wewnętrznych.<br />

Sekretariat<br />

Zadania m.in..: przyjmowanie, segregacja i rejestracją korespondencji oraz jej przekazywanie poszczególnym<br />

komórkom organizacyjnym, przyjmowanie, ewidencja i koordynacja skarg i wniosków<br />

wpływających ustnie i pisemnie oraz prowadzenie książki skarg i wniosków. prowadzenie<br />

grafiku konferencji i spotkań Zarządu Spółki.<br />

Dział Personalny<br />

Beata Kamińska, Teresa Kansy, Agnieszka Tomaszek<br />

Zadania m.in.: prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, dobór i rozmieszczanie<br />

kadr, opracowywanie metod i narzędzi w celu racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi<br />

oraz potencjałem ludzkim, sporządzanie wymaganej sprawozdawczości, prowadzenie akt osobowych<br />

pracowników, rekrutacji, organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia kwalifikacji pracowników<br />

Komórka Socjalna<br />

Zadania: obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

115

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!