26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kanalizacja w ul. Urbanowicza wykonana<br />

zostala w 11929 r.<br />

Nagłówek papieru firmowego przedsiębiorstwa,<br />

które zajmowało się<br />

gospodarką wodną i ściekową w<br />

Chorzowie (w tłumaczeniu: Miejskie<br />

Zakłady w Królewskiej Hucie).<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

64<br />

Rzekę zwano powszechnie Cloaca maxima Górnego Śląska. Całe łożysko rzeki było<br />

coraz bardziej zaszlamione. Brzegi były z nielicznymi wyjątkami nieumocnione,<br />

skarpy porastała trawa. Uszkadzały je zresztą liczne wylewy i powodzie. Osadzające<br />

się masy szlamu utrudniały prawidłowy odpływ wody.<br />

Odpowiednie władze dopiero na początku XX wieku zajęły się poważnie problemem<br />

Rawy. Rozpoczęto opracowywanie licznych projektów regulacji rzeki i równocześnie<br />

systemu zaopatrzenia w wodę okolicznych miejscowości. Zaopatrzenie<br />

to udało się w większej części poprawić do wybuchu I wojny światowej. Ale regulacja<br />

rzeki oraz odprowadzanie ścieków pozostały palącym problemem w okresie<br />

międzywojennym i nawet dzisiaj.<br />

Do lat 70. XX wieku zlewnia rzeki podlegała wpływom eksploatacji górniczej. Wydobycie<br />

węgla w jej rejonie prowadziło kilkadziesiąt kopalni. W wyniku eksploatacji<br />

górniczej teren uległ obniżeniu. Wraz z nim obniżyło się dno koryta rzeki Rawy w jej<br />

środkowym odcinku. Stwarzało to poważne zagrożenie powodziowe i epidemiologiczne.<br />

Te przesłanki zadecydowały o konieczności ponownej regulacji Rawy i zapewnienia<br />

prawidłowego spływu wód.<br />

Lata powojenne to okres ogromnych przemian zarówno w gospodarce, jak i w polityce.<br />

Na Górnym Śląsku dochodziły do tego problemy wynikające z konieczności<br />

scalenia okręgu przemysłowego, podzielonego przed 1939 r. na dwa państwa,<br />

a w granicach Polski na dwa województwa. Po 1945 r. konieczne stało się utworzenie<br />

spójnego i wydajnego sposobu produkcji i dystrybucji wody.<br />

Trzeba tu przypomnieć, że wszystkie inwestycje przed 1939 r. ― jak chociażby ujęcie<br />

w Maczkach ― miały na celu rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę terenów<br />

po jednej stronie granicy.<br />

Doprowadziło to do powstania obszaru pozbawionego odpowiednio gęstej sieci<br />

rozprowadzającej wodę. Im bliżej granicy, tym obszar ten miał coraz uboższą sieć<br />

wodociągową. W tym swoistym pasie nadgranicznym znalazły się miasta i gminy<br />

tworzące dzisiejsze Świętochłowice i Chorzów.<br />

Stan nie uległ zmianie w latach hitlerowskiej okupacji. Jedyną inwestycją rozpoczętą<br />

przez Niemców – ale nie ukończoną, również przez Polaków po 1945 r. ― było<br />

powstałe w Mysłowicach ujęcie na Przemszy, które jednak podporządkowane było<br />

potrzebom przemysłu zbrojeniowego i nie uwzględniało potrzeb ludności.<br />

W pierwszych miesiącach 1945 r. potrzebne ilości wody uzyskiwano, stosując rabunkową<br />

gospodarkę zasobami. Następowało więc obniżanie się poziomu wody<br />

w eksploatowanych studniach głębinowych, często występował zanik wody. Dobowa<br />

produkcja wszystkich funkcjonujących wodociągów wynosiła wtedy niespełna<br />

160 tys. m³. Państwo zmuszone było do przebudowy istniejących i budowy nowych<br />

ujęć i stacji uzdatniania, wraz z rozbudową sieci wodociągowej. Ilość ujmowanej<br />

wody, jak również sieć wodociągowa po wojnie, absolutnie nie zaspokajała stale<br />

rosnących potrzeb ludności i przemysłu.<br />

Zaopatrzenie w wodę sprowadzało się wówczas do poboru wody z wodociągów:<br />

Maczki, Staszic i Zawada. Pozostałe, mniejsze wodociągi, nie miały większego znaczenia<br />

w lokalnym zaopatrzeniu. Ważne jednak było połączenie tych ujęć z siecią<br />

rozprowadzającą wodę do odbiorców w poszczególnych miastach. Zarówno Świętochłowice,<br />

jak i Chorzów były w tej kwestii upośledzone.<br />

Realizacja planu trzyletniego spowodowała znacznie wyższe zapotrzebowanie od<br />

zakładanego. Przyznany w latach następnych priorytet dla przemysłu ciężkiego<br />

powodował z kolei braki w zaopatrzeniu ludności oraz pomniejszych zakładów produkcyjnych.<br />

Na występujący deficyt wody nakładały się również kłopoty z utrzymaniem<br />

wielkości jej produkcji na poziomie z lat przedwojennych. Trudno opisać, jak<br />

to wyglądało w różnych miastach, ale jeden wspólny mianownik zawsze występował<br />

― był to niedobór wody.<br />

W Chorzowie zaopatrzeniem w wodę po 1945 r. zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo<br />

Wodociągowe i Kanalizacyjne, które mogło korzystać z przedwojennych<br />

doświadczeń i struktur Miejskich Zakładów Elektrycznych i Wodociągowych. MPWiK<br />

ograniczało się wówczas do rozprowadzania wody pitnej dla mieszkańców oraz<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Zaopatrzenie w wodę 1945–1991<br />

65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!