26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

58<br />

Projekt kanalizacji deszczowej z 1937 r.<br />

u zbiegu ulic Wandy i Melanii Parczewskiej<br />

(ob. ul. Strzelców Bytomskich).<br />

Przekroje kanałów.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

59<br />

Plan kanału Suez

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!