26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tablica poglądowa do eksploatacji<br />

studzienek kanalizacyjnych.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

62<br />

Brak kanalizacji ogólnospławnej był oznaką znacznego zaniedbania miasta. Bytom<br />

otrzymał ją już w latach 1900/1901, Katowice w 1905/1906, Gliwice w 1910 r. Nawet<br />

wiejska gmina Łagiewniki już posiadała taki system.<br />

Urody miastu nie dodawał staw hutniczy założony w latach 1870-1873 w pobliżu huty<br />

Królewskiej (po jego zasypaniu w 1959 r. powstał w tym miejscu plac Hutników).<br />

W 1931 r. mieszkańcy skarżyli się na otoczenie stawu, na „wrzucanie różnolicznych<br />

padlin” oraz używanie go jako „miejsce samobójcze i miejsce rozpusty dla elementów<br />

nocnych schadzek niemoralnych”. Staw ten służył faktycznie jako osadnik huty,<br />

chociaż pierwotnie miał służyć tylko kondensacji pary wylotowej z kotłów i pobieraniu<br />

wody chłodniczej. 2/3 jego objętości wypełniał muł, a na pokrytej tłustymi smarami<br />

powierzchni unosiły się padłe zwierzęta wrzucane przez okolicznych mieszkańców.<br />

Zimą unoszące się kłęby pary roznosiły odór po całym mieście.<br />

3. Kanalizacja w obecnych dzielnicach Chorzowa i Świętochłowic<br />

W Chorzowie (Starym) już w 1904 r. wysuwano projekty, aby podłączyć gminę do<br />

planowanej kanalizacji ogólnospławnej Królewskiej Huty lub też wybudować własną<br />

sieć kanalizacyjną. Nie zostały one jednak zrealizowane. Jedną z przyczyn były<br />

podejrzenia chorzowian, że wspólna kanalizacja będzie wstępem do włączenia<br />

gminy w skład miasta Królewskiej Huty. Fekalia nadal gromadzono w szambach,<br />

wykorzystując je później do nawożenia pól chorzowskich rolników. Przeprowadzona<br />

lustracja wykazała zły stan sanitarny gminy. Nieczystości wylewały się podczas<br />

deszczów z małych i źle położonych gnojowników, po czym płynęły ulicami i parcelami.<br />

Istniała tylko kanalizacja poszczególnych posesji, głównie nowych budynków<br />

wznoszonych przez zamożniejszych mieszkańców. Ukształtowanie terenu utrudniało<br />

zresztą stworzenie jednolitej sieci, występowały spadki i nachylenia w różnych<br />

kierunkach.<br />

W następnych latach stopniowo powstawały budowane przez gminę kanały na<br />

poszczególnych ulicach, zazwyczaj nowo wytyczanych. Nie tworzyły one jednak<br />

jakiejś jednolitej sieci. Była to głównie kanalizacja deszczowa, ścieki zaś płynęły<br />

otwartymi rynsztokami. Stosowano rury cementowe i kamionkowe. W 1929 r. z 351<br />

posesji tylko 100 było skanalizowanych. Nie istniał przymus przyłączeń. Ogółem<br />

w latach 1919-1929 wybudowano 1875 m sieci kanalizacyjnej. W 1930 r. pobierano<br />

od mieszkańców 20 gr za 1 metr³ wody, zaś korzystanie z kanalizacji było bezpłatne.<br />

W Lipinach sieć kanalizacyjną zbudowano w 1904 r. (odprowadzała wyłącznie wodę<br />

deszczową; ścieki bytowe gromadzone były po staremu w szambach). W 1928 r.<br />

gmina Lipiny pobrała ogółem 330 167 m³ wody i wytworzyła 450 m³ ścieków na<br />

dobę, które były odprowadzane przez 4700 mb kanalizacji do odbiorników bez<br />

oczyszczania. W latach 1929–1930 rozbudowano sieć o kolejne 2250 mb, dzięki czemu<br />

od tej pory cała gmina była skanalizowana. Kanalizacja, jak wspomniano wyżej,<br />

istniała tylko deszczowa i dla ścieków gospodarczych, zaś ścieki bytowe były magazynowane<br />

w szambach przydomowych i wywożone co pewien czas. W osadzie nie<br />

było w okresie międzywojennym żadnej czynnej studni. Kanały główne burzowe<br />

wykonano z betonu, a przykanaliki deszczowe z kamionki. Ogółem istniało 5000<br />

m kanałów ściekowych i 1500 m deszczowo-burzowych. Ścieki były odprowadzane<br />

w kierunku południowym do Rawy kolektorem o przekroju 1500 mm. Jedyną metodą<br />

oczyszczania ścieków były kraty i szczotki na łańcuchu (klarownice) co pozwalało<br />

na wychwycenie większych odpadków płynących ze ściekami.<br />

Według statystyki z 1945 r. miasto Chorzów posiadało 68,7 km ulicznej sieci kanalizacyjnej<br />

i 24,1 km podłączeń z 2450 domami. Ilość ścieków była stosunkowo<br />

niewielka wskutek małego zużycia wody. Najstarszym istniejącym kanałem był kamionkowy<br />

przewód wykonany w 1900 r. w ulicy Dworcowej. W roku zakończenia<br />

wojny sieć kanalizacji obejmowała ok. 65% ulic, na których zabudowano ok. 1500<br />

wpustów deszczowych. Była ona w dobrym stanie technicznym.<br />

Huta Bismarcka, która korzystała dla celów przemysłowych z wód Rawy, wybudowała<br />

własną oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną w Hajdukach. Podobną instalację<br />

posiadała huta Falva (Florian)<br />

Podobne systemy kanalizacyjne istniały w Hajdukach, Świętochłowicach i Chropaczowie,<br />

nie zachowały się jednak szczegółowe informacje na ten temat. W żadnej<br />

z ówczesnych gmin wiejskich ścieki nie były oczyszczane, więc można sobie wyobrazić,<br />

jak wyglądały cieki wodne będące odbiornikami ścieków. Kolejnym więc<br />

problemem było oczyszczenie tych ścieków.<br />

4. Problem Rawy<br />

Głównym odbiornikiem odprowadzającym ścieki z terenu obecnego Chorzowa<br />

i Świętochłowic była Rawa. Na terenie Królewskiej Huty uchodziły do niej Czarny<br />

Rów i Kanał Sueski. Rawa wpada do Brynicy między Szopienicami i Mysłowicami.<br />

Do 1875 r. rzeka ta była bardzo czysta i obfitowała w ryby.<br />

Rawa niosła tylko wody swoich źródeł i dopływów oraz pochodzące z opadów atmosferycznych.<br />

Ścieki stanowiły minimalne domieszki. Kopalnia Król odprowadzała<br />

swoje ścieki i wody poprzez Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną (Haupt-<br />

Schlüssel-Erb-Stollen) do Kanału Kłodnickiego i Odry. Sztolnia ta pokonywała dział<br />

wodny dorzeczy Wisły i Odry. Ścieki odprowadzane z kopalni do tego kanału miały<br />

poprawić jego spławność. Jednak okazało się, że jakość wód kopalnianych systematycznie<br />

się pogarsza. Tworzący się w nich kwas siarkowy zagrażał maszynom<br />

huty w Gliwicach, która używała tej wody dla celów przemysłowych oraz czystości<br />

Kłodnicy i Odry. Postanowiono więc ścieki te skierować w przeciwną stronę, do<br />

Rawy. Od tego czasu rozpoczęło się zanieczyszczanie tej rzeki. Gminy, szpitale czy<br />

rzeźnie dołożyły do tego swoje własne zanieczyszczenia.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

63<br />

Rysunek z początku XX w.<br />

Sposób montażu muszli klozetowej.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!