26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

36<br />

Ostatni protokół z posiedzenia<br />

Zarządu Związku Rawy.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Odbudowy następująco: najlepszym rozwiązaniem sprawy usuwania wód na Górnym<br />

Śląsku byłoby ujęcie wszystkich wód w jedno przedsiębiorstwo; zagadnienie to jest wybitnie<br />

sanitarne i chodzi o zdrowie ludności Zagłębia Węglowego. Przedsiębiorstwu podlegałaby<br />

nie tylko rzeka Rawa, lecz także Brynica, Czarna Woda, Pawłowice, Bytomka,<br />

Kłonica, oczyszczalnie itp. (…) Należy stworzyć przymusową spółkę wodną, która by<br />

objęła szerszy zakres od Rawy i nadać jej odpowiedni statut, zapewniając zdrowe podstawy<br />

finansowe. Władzą zwierzchnią byłoby Ministerstwo Odbudowy przez Wydział<br />

Wojewódzki.(…) Związek Rawa będzie istnieć jako taki do końca bieżącego roku (czyli<br />

1948). W tym stanowisku zwraca uwagę duży nacisk, jaki w uzasadnieniu likwidacji<br />

związku został położony na zdrowie ludności oraz potrzebę stworzenia solidnych<br />

podstaw finansowych w przyszłości. Zapis z cytowanego protokołu z posiedzenia<br />

Zarządu Związku Rawa w dniu 2 sierpnia 1948 r. pozostaje w sprzeczności z jego dobrą<br />

sytuacją finansową i zamówieniem z firmy Ciech na 2 tys. ton „Rawitu” (osadu<br />

rzecznego Rawy) dla Stalinowych Zawodów z Pragi za cenę 6 dolarów za tonę. Osady<br />

z Rawy wykorzystywane były jako surowiec opałowy.<br />

Administrowanie Rawą<br />

Na podstawie Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach<br />

w 1951 r. zostało utworzone Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów<br />

i Kanalizacji w Katowicach, któremu przydzielono jako składnik majątku trwałego<br />

uregulowane koryto rzeki Rawy i Bytomki wraz z kanałami i rowami dopływowymi<br />

oraz oczyszczalnią Rawa w Chorzowie.<br />

Od 1975 r. do 1989 r. administratorem całej rzeki Rawy był Zakład nr 3 WPWiK<br />

w Chorzowie. W 1989 r. zarządzeniem wewnętrznym WPWiK 10/89 podzielono administrację<br />

rzeki Rawy pomiędzy Zakład nr 3 w Chorzowie, któremu podlegał odcinek<br />

od stawu Marcin w Rudzie Śląskiej do granic Katowic, oraz Zakład nr 1 w Katowicach,<br />

któremu podlegał odcinek od granic Katowic do ujścia rzeki.<br />

Po reorganizacji w 1991 r, WPWiK które to zostało wówczas rozwiązane i podzielone<br />

na rejonowe przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, administrowanie<br />

Rawą podzielono między Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji<br />

w Katowicach i Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie.<br />

RPWiK w Katowicach przypadła część od ujścia biegu rzeki, do 13 km. RPWiK<br />

w Chorzowie stał się administratorem pozostałych 6 km do źródeł rzeki. Oba przedsiębiorstwa<br />

pełniły role administratorów do 28 lutego 2003 roku. Od 1 marca 2003<br />

roku na mocy ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. i wydanego do niego<br />

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. rzeka Rawa została podporządkowana<br />

Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej a w konsekwencji Regionalnemu<br />

Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.<br />

Regulacje Rawy po 1945 r.<br />

Po 1945 r. kolejne działania w zakresie regulacji podjęte zostały dopiero w l. 60. XX<br />

w. i były spowodowane planowaną eksploatacją węgla kamiennego pokładów 400<br />

i 500 w filarze ochronnym dla miasta Katowice. W 1961 r. opracowano opinię górniczo-geologiczną<br />

na temat projektowanej eksploatacji przez kopalnie Gottwald,<br />

Katowice, Kleofas i Wujek.<br />

Opinia zawierała sygnały o przyszłych deformacjach dna Rawy. W tym też roku rozpoczęta<br />

eksploatacja potwierdziła trafność opinii.<br />

W latach 60. XX w. podjęto decyzję o obudowaniu i całkowitym przykryciu koryta rzeki<br />

Rawy w centrum Katowic. Równocześnie w latach 1957–1967 sporządzono analizy<br />

i projekty działań jakie należy spełnić, by Rawa mogła odzyskać cechy cieku wodnego.<br />

Regulację rzeki Rawy na katowickim odcinku rozpoczęto w 1975 r. Była to tzw. II<br />

Regulacja w odróżnieniu od tej zakończonej w 1938 r., którą nazywa się I Regulacją.<br />

Do początku XXI wieku zrealizowany został pierwszy i drugi etap II Regulacji Rawy.<br />

Pierwszy etap obejmował prace na odcinku od początku biegu rzeki do 5,3 km dłu-<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!