26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lp.<br />

Rodzaj zanieczyszczenia<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

Jakość ścieków (średnie stężenia w 2008 r.)<br />

doprowadzanych<br />

100<br />

odprowadzanych<br />

po<br />

oczyszczeniu<br />

Maksymalny<br />

dopuszczalny<br />

poziom*<br />

1 BZT5 [mg/l] 295,29 8,36 15<br />

2 ChZT [mg/l] 610,65 47,19 125<br />

3 Azot ogólny [mg/l] 59,52 29,82 10<br />

4 Fosfor ogólny [mg/l] 10,14 1,21 1<br />

5 Zawiesiny [mg/l] 274,21 10,82 35<br />

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie<br />

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie<br />

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r., nr 137, poz. 984 z późn. zm.)<br />

ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen) – parametr używany do oceny stanu ścieków lub wody.<br />

Oznacza ilość tlenu potrzebną do utlenienia związków organicznych i nieorganicznych zawartych<br />

w ściekach (wodzie).<br />

BZT5 (Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen) – jest częścią ChZT. Określa ilość tlenu wymaganą do<br />

utlenienia związków organicznych przez mikroorganizmy. Proporcja BZT/ChZT jest istotną wskazówką<br />

odnośnie biodegradowalności ścieków. Im wyższa wartość BZT5, tym większe zanieczyszczenie.<br />

Jakość ścieków (średnie stężenia w 2011 r.)<br />

doprowadzanych<br />

odprowadzanych<br />

po<br />

oczyszczeniu<br />

Maksymalny<br />

dopuszczalny<br />

poziom*<br />

Nadspodziewanie dużym zainteresowaniem<br />

cieszył się dzień otwarty oczyszczalni,<br />

zorganizowany przez Ch-ŚPWiK sp. z o.o.<br />

w sierpniu 2009 r. dla wszystkich chcących<br />

poznać tę bardziej wstydliwą część miasta.<br />

Po modernizacji zwiedzający oglądali<br />

już całkiem inny obiekt.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!