26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Powstanie Związku Rawy<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

W 1910 r. powołano dwie komisje Rawy: techniczną i prawną. W skład komisji<br />

wchodzili przedstawiciele wszystkich zainteresowanych z całego dorzecza Rawy.<br />

Zadaniem komisji było zbadanie panujących stosunków w aspekcie technicznym<br />

i prawnym całego dorzecza. Z uwagi na podobne uprzednie doświadczenia uznano,<br />

że należy wzorować się w prowadzonych pracach na istniejącym związku dorzecza<br />

Emschery w Niemczech. Ponadto rejencja w Opolu wystąpiła do Związku<br />

Emschery o opinię, w jaki sposób powinna być przeprowadzona regulacja Rawy.<br />

Na posiedzenie zwołane w tej sprawie przez prezydenta rejencji opolskiej w dniu<br />

16 grudnia 1910 r. w Katowicach zaproszono m.in. dr inż. Karla Imhoffa z Essen ―<br />

autora kompleksowej regulacji rzeki Emscher w Zagłębiu Ruhry.<br />

16 grudnia 1910 r. opinia ― oparta na projekcie firmy „Havestadt & Contag” oraz<br />

dziesięcioletnim doświadczeniu Związku Emschery ― została odczytana na zebraniu<br />

wszystkich zainteresowanych w Katowicach oraz opublikowana w 1911<br />

roku przez wydawnictwo Gebrűder Bőhm z Katowic pt.: „Die Abwasserbehandlung<br />

im Rawa – Gebiet. Technisches Gutachten auf Veranlassung des Regierungspräsidenten<br />

zu Oppeln und im Auftrage des Vorsitzenden der technischen Rawa<br />

– Kommision, des Landrats zu Kattowitz erstattet von der Emschergenossenschaft<br />

in Essen”.<br />

21 kwietnia 1913 roku cesarz Niemiec król Pruski Wilhelm wydał oczekiwaną ustawę<br />

tworzącą Związek Rawy (Rawaverband). W § 1 ustawy postanowiono: Powiaty<br />

i obwody miejskie, które całkowicie lub częściowo odwadniają do Rawy lub jej dopływów,<br />

jako członkowie łączą się w jeden Związek. Związek ma na celu uregulować<br />

według jednolitego planu odpływ, odwodnienie i oczyszczanie ścieków w zlewni<br />

Rawy, jako też wykonać do tego potrzebne zakłady, prowadzić je i utrzymywać.<br />

Jest on uprawniony, w myśl planu, wybudować i używać kanały. Jako udziałowców<br />

wyznaczono następujące podmioty: gminy i obwody dworskie, właścicieli tych<br />

przedsiębiorstw przemysłowych i innych zakładów, które odwadniają do Rawy, jej<br />

dopływów lub przez Związek założonych urządzeń odpływowych.<br />

Na mocy ustawy (Rawagesetz), podpisanej przez Wilhelma II 21 kwietnia 1913 r.<br />

w Bad Homburg, powołano specjalną organizację pod nazwą Rawaverband (Związek<br />

Rawy) z siedzibą w Katowicach. Była to korporacja prawa publicznego. Członkami<br />

związku były: powiat bytomski ziemski i miejski, miasto Królewska Huta oraz powiat<br />

katowicki ziemski i miejski. Na czele związku stał komitet (Verbandsausschuss).<br />

Statut Związku określał jako swoją siedzibę Katowice. Członkami Związku zostały:<br />

powiaty Świętochłowice i Chorzów ― Miasto oraz Katowice ― wieś i Katowice ―<br />

miasto. Zarząd Związku określono w liczbie 7 członków.<br />

Gminy będące członkami związku uiszczały składki przeznaczone na umacnianie<br />

brzegów, usuwanie skutków powodzi, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków.<br />

Były one obliczane w zależności od długości rzeki i jej dopływów w granicach poszczególnych<br />

gmin, rozmiarów powodzi i podtopień oraz ilości odprowadzanych<br />

ścieków w każdej miejscowości.<br />

Przewodniczącym Związku został Gerlach ― starosta powiatu katowickiego. Na<br />

kierownika robót powołano ze Związku Emschery dr inż. Műllera. Pod jego kierownictwem<br />

powstał projekt zatwierdzony przez władze nadzorcze, tj. Ministerstwo<br />

Rolnictwa i Domen 2 września 1914 r. Jednak w obliczu I wojny światowej dalsze<br />

działania były wówczas już niemożliwe.<br />

Projekt ten traktował rzekę i jej dopływy jak kolektory odprowadzające ścieki. Dbałość<br />

o czystość wód potraktowana została w nim bardzo pobieżnie. Projekt przewidywał<br />

jedynie przebudowę trzech oczyszczalni na terenie Katowic oraz budowę<br />

oczyszczalni na Klimzowcu.<br />

30<br />

Publikacja w Zbiorze Praw Pruskich<br />

(Preuszische Besetzsammlung)<br />

z 21 kwietnia 1911 r. Ustawy<br />

o utworzenie Związku Rawy.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!