26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Przepompownia ścieków Chropaczowie.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

Okazjonalne wydawnictwo dokumentujące<br />

wykonanie największej inwestycji komunalnej<br />

w dziejach obu miast, czyli projektu :<br />

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków<br />

w Chorzowie-Świętochłowicach” współfinansowanego<br />

przez Unię Europejską.<br />

86<br />

m, w której zainstalowano tłocznię Awalift 6/3 o wydajności 250 m3/h z trzema<br />

pompami o mocy 45 kW każda oraz części naziemnej ― budynek pompowni<br />

o wymiarach w rzucie 7,66x7,66 m, w którym zlokalizowano szafy sterownicze,<br />

urządzenia AKP, agregat prądotwórczy i pomieszczenie WC<br />

dwuprzewodowej kanalizacji tłocznej o długości ok. 945 m z rur PE o średnicy<br />

zewnętrznej 280 mm (nom. 250 mm)<br />

kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 510 m z rur PP o średnicy nominalnej 800<br />

mm<br />

komory przelewowej z sitem Romag RSW 4x8/4 o długości ok. 8,8 m i maksymalnej<br />

przepustowości 2 m³/s<br />

ogrodzenia, dróg i chodników, oświetlenia i urządzenia terenu<br />

wykonanie wylotu ø 600 z komory przelewowej do istniejącego rowu<br />

dostawa i montaż wyposażenia<br />

Efekty realizacji zadania:<br />

wyeliminowanie problemu zrzutu nieoczyszczonych ścieków (dotychczas do potoku<br />

Guidotto odprowadzano nie oczyszczone ścieki w ilości 840 m3/d ― ok. 200<br />

tys. m³/r)<br />

poprawa stanu środowiska w najbliższym otoczeniu<br />

poprawa jakości wody w rzekach będących odbiornikami ścieków<br />

spełnienie obowiązujących norm środowiskowych<br />

Oczyszczalnia ścieków „Rawa”<br />

Historia oczyszczalni ścieków na Rawie, obecnie wciśniętej pomiędzy gęstą zabudowę<br />

wielkich osiedli Chorzowa i Katowic, położona po obu stronach rozdzielającej<br />

je granicy, zaczęła się w 1912 r. kiedy to w tym samym miejscu, na odległym wówczas<br />

od większych grup domów pustkowiu, powstała eksperymentalna oczyszczalnia.<br />

Wybór miejsca nie był przypadkowy.<br />

Głównym odbiornikiem, odprowadzającym ścieki zarówno komunalne, jak i przemysłowe<br />

z niemal wszystkich gmin tworzących obecne Świętochłowice i Chorzów,<br />

była Rawa.<br />

Dlatego też tuż przy granicy powiatów katowickiego i bytomskiego, na zachód od<br />

obecnej ul. Gałeczki, w latach 1912–1913 zbudowano doświadczalną oczyszczalnię.<br />

Taka lokalizacja wzmiankowana już była w planie ogłoszonym przez Rejencję Opolską<br />

w 1911 r.<br />

Oczyszczalnia powstała według systemu „Neustädter Becken” i obejmowała 4 baseny<br />

o wymiarach 29,75 m × 16,85 m × 1,79 m i pojemności około 900 m³ każdy.<br />

W czasie pogody przepływ wynosił około 500 litrów, zatrzymując około 220 m³ osadu<br />

dziennie.<br />

Podkreślić należy, że z punktu widzenia ekonomicznego, takie usytuowanie oczyszczalni<br />

było rozwiązaniem niezwykle efektywnym. Oto bowiem bez konieczności<br />

budowania kosztownych kolektorów stworzono możliwość oczyszczania ścieków<br />

z ogromnego obszaru.<br />

Prowadzone pomiary dały widocznie zadowalające wyniki, skoro tę lokalizację<br />

utrzymano dla nowej oczyszczalni, wybudowanej w latach 1928–1929 przez Zwią-<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Oczyszczalnia ścieków<br />

87<br />

Oczyszczalnia z 1912 r.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!