26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rozgrywki w piłkę nożną w ramach<br />

zakładowego Dnia Sportu.<br />

Podziękowania za pomoc w organizacji<br />

akcji społecznych.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

104<br />

Niektóre z nich nawiązują do dawniejszych form działalności socjalnej, inne są całkowicie<br />

nowe i dopiero budują swoją tradycję.<br />

Realizowane pomysły są wynikiem inicjatyw pracowników dzięki czemu cieszą się<br />

dużym zainteresowaniem i dają satysfakcję z ich przeprowadzenia. Jako przykłady<br />

takich form można podać: Dzień Sportu, Turniej Skata, Zawody wędkarskie, Aerobic,<br />

Zabawa karnawałowa, Uroczysta Biesiada, wycieczki krajowe i zagraniczne,<br />

Zawody narciarskie.<br />

Dzień Sportu, mimo tak oficjalnej nazwy, jest raczej festynem rodzinnym, podczas<br />

którego obok rozgrywek sportowych można w gronie przyjaciół z pracy i ich rodzin<br />

spędzić dzień, kibicując tym, którzy do rywalizacji przystąpili. W 2011 r. uprawiano<br />

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach następujące<br />

dyscypliny: wędkarstwo, tenis stołowy, darts, tenis ziemny, koszykówka, piłka siatkowa,<br />

siłowanie się na rękę, przeciąganie liny.<br />

Nie zapomina się również o byłych pracownikach. Emeryci i renciści utrzymują<br />

ze Spółką, a więc i z obecnymi pracownikami, aktywny kontakt. Organizowane<br />

są wspólne spotkania, wyjazdy na wycieczki integracyjne w ramach Funduszu<br />

Socjalnego. Decyzje w sprawach socjalnych podejmowane są wspólnie z organizacjami<br />

związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie, które wspierają pracodawcę<br />

w zakresie spraw organizacyjnych, tym samym utożsamiając się ze Spółką.<br />

Dodatkowo taka forma współpracy gwarantuje, że przedstawiciele związków za-<br />

wodowych mają pełną wiedzę o stanie funduszu socjalnego, jego możliwościach<br />

i przeznaczeniu. Poprzez współdecydowanie stają się również współodpowiedzialni<br />

za właściwe, zgodne z prawem i z zainteresowaniami załogi, gospodarowanie<br />

środkami funduszu. Prowadzona w tym zakresie polityka pozwala uniknąć sporów<br />

i powstrzymuje stronę związkową od wysuwania żądań wychodzących poza możliwości<br />

finansowe pracodawcy. Nic więc dziwnego, że Ch-ŚPWiK Sp. z o.o. może<br />

poszczycić się tytułem „Solidny Pracodawca”.<br />

Pamięta się też o innych niż materialne formy uznania i wyróżnienia.<br />

Uchwałą nr 1 z 17 sierpnia 2010 r. Zarząd Spółki ustanowił Święto Branżowe, które<br />

przypada na dzień 4 października oraz przyjął Regulamin Obchodów Święta Branżowego.<br />

Zgodnie z tym regulaminem przyznaje się tytuły:<br />

1. „Zasłużony Pracownik Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa<br />

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. Tytuł przyznaje się pracownikowi Spółki,<br />

który na dzień święta posiada co najmniej 20-letni staż pracy zawodowej w Ch-<br />

ŚPWiK Sp. z o.o. i jego poprzednich formach prawnych. Z okazji jubileuszu otrzymuje<br />

on dyplom, a także odznakę:<br />

w kolorze brązowym ― jeżeli posiada dwudziestoletni zakładowy staż pracy,<br />

w kolorze srebrnym ― jeżeli posiada dwudziestopięcioletni zakładowy staż pracy,<br />

w kolorze złotym ― jeżeli posiada trzydziestoletni zakładowy staż pracy.<br />

2. „Zasłużony dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów<br />

i Kanalizacji Sp. z o.o.” może być przyznany osobom, które wieloletnią, wyróżniającą<br />

się postawą społeczną i etyczną, poprzez pracę na rzecz Spółki, przyczyniły się<br />

do jej rozwoju, kształtowania pozytywnego wizerunku i dobrego imienia, poprawy<br />

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Chorzowa i Świętochłowic.<br />

Prawo zgłaszania kandydatów do nadania tytułu posiadają członkowie zarządu<br />

Spółki i zakładowe organizacje związkowe. Wyboru dokonuje komisja powoływana<br />

uchwałą zarządu.<br />

W 2010 r. tytuł odebrali:<br />

• Marek Kopel ― ówczesny Przewodniczący Zgromadzenia Chorzowsko-Świętochłowickiego<br />

Związku Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br />

• Marek Dudek ― Przewodniczący Zarządu Chorzowsko-Świętochłowickiego<br />

Związku Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br />

• Gerda Król ― Członek Zgromadzenia Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku<br />

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br />

W 2011 r. tytułem zostali uhonorowani:<br />

• Janusz Gancarczyk ― Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie,<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

105<br />

Niektóre z certyfikatów i wyróżnień przyznanych<br />

Ch-ŚPWiK Sp. z o.o.<br />

Pierwsi laureaci tytułu „Zasłużony dla Chorzowsko-<br />

Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów<br />

i Kanalizacji Sp. z o.o.” w towarzystwie Zarządu Spółki<br />

Od lewej: Krzysztof Broz, prezez Zarządu, Marek<br />

Dudek, Gerda Król, Marek Kopel, Bartłomiej Jarocha.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!