26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Dział Energetyczno-Mechaniczny<br />

120<br />

Anna Grolik<br />

Józef Nokielski<br />

Tomasz Sworowski<br />

Henryk Szaton<br />

Jan Szweda<br />

Ewaryst Wilk<br />

Krzysztof Wrzeszcz<br />

Dział Energetyczno-Mechaniczny prowadzi działalność związaną z zabezpieczeniem utrzymania<br />

ruchu przy pomocy służb warsztatu elektrycznego.<br />

Zastępca Dyrektora Technicznego ds. Eksploatacji GRICNER Jerzy<br />

Zadania m.in.: zarządzanie i kierowanie działami dyspozytora Spółki, transportu, zakładami eksploatacji<br />

wodociągów i kanalizacji, koordynacja i nadzór działań w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej<br />

i kanalizacyjnej, transportu, a także usuwania awarii na sieciach wodociągowych i<br />

kanalizacyjnych, uczestniczenie w tworzeniu planów inwestycji i remontów (roczne plany techniczno-ekonomiczne)<br />

oraz planów strategicznych (plany wieloletnie), prowadzenie codziennych narad<br />

technicznych, nadzór nad zabezpieczeniem właściwej jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych<br />

ścieków, nadzór nad ścisłą współpracą z dostawcą wody – GPW Katowice, inicjowanie oraz<br />

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w procesach eksploatacji<br />

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.<br />

Dział Dyspozytora<br />

Arkadiusz Adamus<br />

Michał Komander<br />

Barbara Lejman<br />

Piotr Przydacz<br />

Piotr Pudło<br />

Agnieszka Sadowska<br />

Zadania m.in.: współpraca z działami technicznymi przedsiębiorstwa, koordynacja robót między<br />

zakładami oraz działami przedsiębiorstwa, utrzymywanie stałej łączności z poszczególnymi zakładami<br />

oraz działami w zakresie informacji o awariach powstałych na terenie miasta Chorzowa i<br />

Świętochłowic, odbieranie meldunków o prowadzonych robotach oraz pracy sprzętu, wydawanie<br />

dyspozycji odnośnie usuwania awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektach<br />

przedsiębiorstwa, ścisła współpraca z dostawcą wody ― GPW Katowice.<br />

Zakład Eksploatacji Wodociągów<br />

Zadania m.in.: prowadzenie eksploatacji miejskich sieci wodociągowych, utrzymywanie w pełnej sprawności<br />

technicznej urządzeń, maszyn, sprzętów i obiektów będących w eksploatacji zakładu, wykonywanie<br />

remontów, dokonywanie analizy wielkości i przyczyn strat wody na sieci, ustalanie poprzez analizę<br />

planów sytuacyjnych oraz wizję lokalną nielegalnych podłączeń do sieci, dokonywanie odbiorów technicznych<br />

zakupionych środków trwałych i przeprowadzanie instruktażu ich obsługi, uczestniczenie w<br />

opracowywaniu dokumentacji technicznej na remonty kapitalne i inwestycje własne w zakresie wodociągowym,<br />

współpraca z Urzędem Miasta Chorzów, Świętochłowice oraz innymi podmiotami.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Lucjan Babczyk, Piotr Banot, Andrzej Boj, Krzysztof Bukowski, Henryk Chruszcz, Dariusz Czupała,<br />

Grzegorz Gruszka, Mariusz Grygiel, Andrzej Imielski, Sylwester Jencki, Damian Kalus, Adam Kuczera,<br />

Andrzej Kuliński, Adam Majlinger, Alojzy Mierzwa, Sebastian Musialik, Janusz Nojman, Roman<br />

Nowak, Arkadiusz Pańczyszyn, Karolina Pieniowska, Sławomir Pizon, Emir Pizović, Jerzy Przedworski,<br />

Stefan Przybyła, Dominik Sadurek, Grzegorz Smogulski, Maria Sobek, Stefan Stobrawa, Józef<br />

Stowski, Grzegorz Strzelczyk, Marcin Strzoda, Stefan Swadźba, Marek Trzebińczyk, Dariusz Wachowiak,<br />

Rafał Wiesiołek, Ryszard Wieszała, Damian Wrona, Grażyna Zakrzewska<br />

Zakład Eksploatacji Kanalizacji<br />

Janusz Benducki, Marek Błędowski, Mirosław Bochenek, Marek Buchcik, Emil Chojnacki, Robert<br />

Chybowski, Piotr Dragon, Jolanta Gricner, Michał Habraszka, Henryk Hajda, Rajmund Hullin, Damian<br />

Jędryka, Janusz Kapica, Grzegorz Kołodziej, Marian Korzeczek, Mirosław Kościelniak, Przemysław<br />

Kowalski, Zbigniew Krala, Henryk Kubosz, Adam Ludowicz, Grzegorz Niestrój, Sławomir Nowacki,<br />

Lucjan Pataląg, Krzysztof Stalowski, Eugeniusz Szerszeń, Iwona Szewczyk, Ryszard Świder,<br />

Paweł Tomczyk, Roman Walter, Łukasz Zadęcki, Daniel Zientek, Dariusz Żyła<br />

Zadania m.in.: prowadzenie eksploatacji miejskich sieci kanalizacyjnych, utrzymywanie w pełnej<br />

sprawności technicznej urządzeń, maszyn, sprzętów i obiektów będących w eksploatacji zakładu,<br />

121

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!