26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Główny Księgowy<br />

Małgorzata Blacha<br />

Marzena Majewska<br />

Główny Księgowy koordynuje i bezpośrednio nadzoruje pracę Działu Finansowo-Księgowego, komórki<br />

windykacji, rachuby i majątku trwałego oraz kieruje pracą podległego personelu.<br />

Dział Finansowo-Księgowy<br />

Krystyna Burda, Barbara Chruścińska, Mariola Chruścińska, Katarzyna Drzyzga, Marta Franiuk, Maria<br />

Gadzińska, Renata Lesik, Danuta Majlinger, Ewelina Michalik, Ewa Myśliwczyk, Grażyna Olejnik<br />

Zadania m.in.: prowadzenie rejestru VAT zakupu, księgowanie faktur kosztowych/zakupowych i ewidencjonowanie<br />

operacji gospodarczych, rozliczanie na poszczególne rodzaje działalności poniesionych<br />

przez Spółkę kosztów, miesięczne rozliczanie kosztów i sporządzanie odpowiednich poleceń<br />

księgowania, dostarczanie danych księgowych wewnętrznym komórkom m. in. dla celów budżetowania,<br />

bieżące śledzenie sytuacji finansowej Spółki odnoście kształtowania się środków płatniczych,<br />

monitorowanie transakcji gotówkowych, obsługa firmy w zakresie bankowości elektronicznej, księgowe<br />

prowadzenie gospodarki magazynowej, przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego.<br />

Windykacja<br />

Zadania m.in.: bieżąca obsługa klientów polegająca na wyjaśnianiu wątpliwości związanych z zapłatą<br />

faktur. Obsługa klientów w systemie finansowo-kosztowym, windykacja należności, księgowanie<br />

należności w postępowaniach sądowych, układów ratalnych oraz umorzeń zgodnie z wyrokami sądowymi,<br />

uzgadnianie sald z odbiorcami na koniec okresów sprawozdawczych i prowadzenie związanej z<br />

tym korespondencji, przygotowywanie potwierdzeń sald należności.<br />

Rachuba<br />

Zadania m.in.: obliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie list<br />

płac i dodatkowych list płac oraz zasiłków w obowiązujących terminach, obliczanie, potrącanie i odprowadzanie<br />

składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a<br />

także sporządzanie związanych z tym dowodów i deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami,<br />

sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego<br />

od osób fizycznych, obsługa PPE – potrącanie składek i sprawozdawczość, obsługa PZU grupowego<br />

ubezpieczenia na życie – potrącanie składek i sprawozdawczość.<br />

116<br />

Majątek trwały<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Zadania m.in.: prowadzenie ewidencji środków trwałych, opracowywanie rocznych planów amortyzacji,<br />

rozliczanie inwentaryzacji, Sporządzanie zestawień na potrzeby Zarządu w zakresie obrotu majątkiem<br />

trwałym, terminowe i rzetelne odprowadzanie podatku od nieruchomości.<br />

Dyrektor ds. Rozwoju Bartłomiej Jarocha<br />

Dyrektor ds. Rozwoju – członek Zarządu realizuje zadania określone w Regulaminie Zarządu oraz<br />

kieruje pracą podległych działów: Inwestycji, Remontów, Rozwoju Infrastruktury i Jednostki Realizującej<br />

Projekt.<br />

Dział Przygotowania Inwestycji<br />

Anna Bujok<br />

Marcin Dobiega<br />

Mariola Gołąbowska<br />

Justyna Piecuch<br />

Agnieszka Sawoszczuk<br />

Dział Inwestycji odpowiada za prawidłowe przygotowanie, realizację i rozliczenie zadań oraz zakupów<br />

inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.<br />

Dział Realizacji Inwestycji<br />

Gabriela Cofałka<br />

Bogusław Hubert<br />

Marzena Kacperska<br />

Gabriela Krentosz<br />

Zbigniew Niepsuj<br />

Anna Sirko<br />

Krystian Wojtasz<br />

Jednostka Realizująca Projekt odpowiada za prawidłowe przygotowanie, realizację i rozliczenie Projektu<br />

Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków<br />

w Chorzowie – Świętochłowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, oraz innych<br />

zadań inwestycyjnych związanych bezpośrednio z realizacją Projektu.<br />

Dział Rozwoju Infrastruktury<br />

Dział Rozwoju Infrastruktury odpowiada za prowadzenie i koordynację działań związanych z rozbudową<br />

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych<br />

w działalności Spółki.<br />

117

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!