26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Wieża wodna na terenie huty cynku w Lipinach.<br />

Wieża wodna w Chropaczowie…<br />

50<br />

125 mm). Zastosowano urządzenia firmy Bopp & Reuther z Mannheim. Sieć wodociągowa<br />

powstała w latach 1895–1896, a w roku 1896 doprowadzono ją nawet do odległych<br />

kolonii Eisenbahn Colonie (obecnie ul. Kolejowa) i Martinsschacht (przewody<br />

o przekroju 50 mm). 13 maja 1896 r. zarząd gminy wydał rozporządzenie o warunkach<br />

korzystania z wody (Wasserzinsordnung). Wszyscy mieszkańcy mogli bezpłatnie czerpać<br />

wodę z pomp publicznych zabudowanych przy głównych ulicach Lipin. Z kolei<br />

woda doprowadzona do poszczególnych domów mieszkalnych była już płatna i kosztowała<br />

odbiorcę 10 fenigów za 1 metr³. Odpowiednio drożej płacili za nią właściciele<br />

wszelkiego rodzaju warsztatów i zakładów zużywający większe jej ilości.<br />

W lutym 1899 r. gmina pobrała z sieci ogółem 200,714 m³ wody, a w sierpniu tego<br />

roku 245,355 m³. W tym samym roku wodociąg rozbudowywano, doprowadzając<br />

instalację do poszczególnych domów. Ogółem w roku budżetowym 1898 (1 IV<br />

1898–31 III 1899) gmina Lipiny uiściła tytułem opłat za wodę 5599,45 marek, gmina<br />

Chropaczów 1894,75 marek, a obszar dworski Chropaczów 998,58 marek. W latach<br />

następnych zużycie wody rosło (w kwietniu 1902 r. wyniosło 322,967 m³). W roku<br />

budżetowym 1901 Lipiny zapłaciły za wodę 6086,24 marek, Chropaczów 1374,66<br />

marek, a tamtejszy obszar dworski 710,74 marek.<br />

Gmina wprowadziła w 1906 r. opłatę za korzystanie z pomp ulicznych ― wynosiła<br />

ona 1,25 marek rocznie od izby mieszkalnej (w przypadku, gdy budynek był oddalony<br />

od wodociągu ponad 30 metrów, opłata wynosiła 0,75 marek). Opłatę uiszczali<br />

właściciele domów, którzy ściągali ją od swoich lokatorów.<br />

Na tych samych warunkach, co gmina Lipiny zawarła umowę spółka Schlesische<br />

Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb (właściciel wieży ciśnień<br />

w Paśnikach, której pozwolenie na budowę datuje się na 4 maj 1891 r.). Do wieży<br />

tej prowadziła odnoga wodociągu o przekroju 65 mm, która zakończona była<br />

w pomocniczym zbiorniku o pojemności 6,5 m³ (umieszczonym pod zbiornikiem<br />

głównym). Wieża służyła głównie potrzebom pobliskiej kopalni węgla Mathilde<br />

Grube Ostfeld, a niejako przy okazji zapewniała odpowiednie ciśnienie w domach<br />

mieszkalnych w Piaśnikach. Jej zbiornik (z wodą kopalnianą) położony był na wysokości<br />

308 m n.p.m. Gmina zezwoliła temu koncernowi na pobór wody ze swojej<br />

sieci 29 sierpnia 1900 r. Nową instalację wykonała firma J. Schubert (właściciel inż.<br />

Ernst Sattler) z Królewskiej Huty.<br />

Zakłady przemysłowe spółki Schlesische A-G (w tym kopalnia Matylda) zaopatrywane<br />

były w wodę również z kopalni Karsten Centrum w Bytomiu. Był to wodociąg<br />

szczytowy. Zakłady posiadały w tym celu wybudowane przez siebie własne wieże<br />

ciśnień: przy obecnej ul. Chorzowskiej, drugą na końcu Amtsstrasse (obecnej ul.<br />

Sądowej) i trzecią w Piaśnikach (opisana wyżej). W 1930 r. planowano połączenie<br />

sieci gminnej z tym źródłem jednak zrezygnowano z tego, ponieważ Bytom leżał<br />

po drugiej stronie granicy państwowej.<br />

W 1932 r. gmina Lipiny pobrała 291 202 m³ wody, zaś 1 metr³ kosztował odbiorcę 25<br />

gr. Swego rodzaju formą pomocy socjalnej świadczonej przez gminę było to, że pokrywała<br />

ona opłaty za wodę zużytą przez bezrobotnych mieszkańców. W tym czasie<br />

dozorcą lipińskich gminnych wodociągów był Józef Czarnynoga. W listopadzie<br />

1935 r. odłączono część zakładów Silesia od sieci gminnej i włączono bezpośrednio<br />

do sieci Państwowych Zakładów Wodociągowych (zaopatrywanych już wówczas<br />

z uruchomionego w 1931 r. ujęcia w Maczkach).<br />

4c. Rozwój sieci wodociągowej na Zgodzie<br />

Jeżeli chodzi o Zgodę, magistrat Bytomia zdecydował w latach 90. XIX w. o doprowadzeniu<br />

tam wody z wodociągu Zawada-Zabrze, a więc z tego samego źródła<br />

co Lipiny. Odgałęzienie wodociągu rozpoczynało się w wieży ciśnień w Chebziu<br />

i prowadziło do Friedenshütte (Nowego Bytomia), a stąd miano wybudować nitkę<br />

do Zgody. Aby przyspieszyć te działania, mieszkańcy tej dzielnicy wystosowali 28<br />

maja 1892 r. petycję do bytomskich władz, w której skarżyli się na notoryczny brak<br />

wody w wysychających studniach.<br />

Ponieważ starania o budowę trwały kilka lat, w 1895 r. tymczasowo dowożono<br />

wodę do Zgody koleją wąskotorową (podstawiano na bocznicy huty cysternę,<br />

z której wszyscy mieszkańcy mogli czerpać wodę dla swych potrzeb). Magistrat<br />

bytomski zawarł 7/19 listopada 1895 r. umowę z fiskusem górniczym. W tym samym<br />

roku ukończono budowę wodociągu do Nowego Bytomia. Wodociąg do Zgody<br />

(przekrój 150 mm) powstał ostatecznie w roku 1896. Wykonawcą prac był inż.<br />

Max Grünwald z Bytomia. Od samego początku dały się we znaki szkody górnicze<br />

powodujące częste pęknięcia rur. Aby zwiększyć ciśnienie wody w 1899 r. na Rozamundzie<br />

zbudowano zbiornik wodny, zastąpiony później wieżą ciśnień.<br />

5. Wodociąg powiatu katowickiego (szyb Rozalia w Dąbrówce Wielkiej)<br />

Oprócz wodociągów fiskalnych (państwowych) funkcjonowały na Górnym Śląsku także<br />

inne, samorządowe lub prywatne. Należał do nich wodociąg będący własnością powiatu<br />

katowickiego, uruchomiony 1 stycznia 1896 r. Wodę czerpano tutaj z nieczynnej<br />

od 1893 r. kopalni kruszców Rozalia (Rosaliengrube) położonej w Dąbrówce Wielkiej<br />

(obecnie na terenie Piekar Śląskich). Obsługiwał on głównie gminy wchodzące w skład<br />

powiatu katowickiego oraz miasta Katowice i Mysłowice i kilka gmin powiatu bytomskiego.<br />

Do tych ostatnich zaliczały się m.in. Wielkie Hajduki (Bismarckhütte) i Świętochłowice,<br />

które podłączono do tego wodociągu w 1901 r. Otrzymywały one dotąd<br />

wodę z szybu Adolf w Reptach, lecz w niedostatecznych ilościach. Nowy wodociąg<br />

prowadził ze zbiornika w Bytkowie (koło obecnej siedziby telewizji) przez Agnieszkę,<br />

Dąb, Załęże do Hajduk i Świętochłowic. Przekrój przewodów wynosił 200 mm.<br />

5a. Wodociągi w Hajdukach i Świętochłowicach<br />

W Hajdukach Wielkich występował w lecie stały brak wody, mimo przyłączenia<br />

gminy do sieci państwowego wodociągu. Eksploatacja górnicza podobnie jak<br />

w Królewskiej Hucie wysuszyła studnie. W 1901 r. Hajduki i Świętochłowice połączono<br />

z wodociągiem powiatu katowickiego.<br />

Brak wody stał się przyczyną wezwania skierowanego w czerwcu 1904 r. do „obywateli<br />

i gospodyń domowych gminy Bismarckhütte” przez naczelnika gminy. Wzywał<br />

on do wcześniejszego gromadzenia w naczyniach wody na sobotę. Wtedy bowiem<br />

jej najbardziej brakowało.<br />

23 lipca 1904 r. na wspólnym zebraniu przedstawicieli gmin uchwalono utworzenie<br />

Związku Zaopatrzenia w Wodę Wielkie Hajduki-Świętochłowice (Wasserversorgungsverband<br />

Bismarckhütte-Schwientochlowitz). Miał się on zająć zaopatrzeniem<br />

gmin w wodę dla celów pitnych i gospodarczych oraz dla drobnego przemysłu. Na<br />

zakupionej w 1905 r. parceli w Górnych Hajdukach (obecnie teren Świętochłowic<br />

przy ul. Katowickiej) wybudowano w latach 1908–1909 wieżę ciśnień o wysokości<br />

40 m ze zbiornikiem o pojemności 500 m³. Doprowadzono do niej dwa wodociągi:<br />

fiskalny z szybu Adolf przez Piaśniki (skąd pobierano większość zużywanej wody)<br />

oraz powiatowy katowicki z kopalni Rozalia przez Załęże. Projekt wieży był autorstwa<br />

dyrektora wodociągów w Wałbrzychu R. Lummerta. Obok zbudowano warsztat<br />

i domek wodomistrza. Koszt budowy wieży (150 000 marek) pokryły wspólnie<br />

obie gminy (Hajduki ― 93 000 marek i Świętochłowice ― 57 000 marek).<br />

Od wieży w Hajdukach poprowadzono w 1910 r. wodociąg o przekroju 200 mm do<br />

Schulstrasse (obecnie ul. Szkolna) w Świętochłowicach. W roku 1914 planowano<br />

budowę wodociągów w zachodniej części gminy.<br />

6. Nowy wodociąg z szybu Adolf w Reptach (do Królewskiej Huty przez Chropaczów)<br />

Ponieważ istniejące wodociągi z szybu Adolf i z Zawady w latach 90. XIX wieku<br />

przestały pokrywać wciąż wzrastające zapotrzebowanie na wodę w okręgu przemysłowym<br />

Górnego Śląska, zdecydowano o poprowadzeniu z szybu Adolf do Kró-<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

51<br />

Pompa „systemu szwajcarskiego do wydobywania<br />

wody” jaka zainstalowana była w szybie Rozalia.<br />

Budowa wieży wodnej w Hajdukach, obecnie<br />

znajduje się ona w granicach Świętochłowic.<br />

Ścianę o grubości od 0,51 do 0,89 m wykonano<br />

z klińców z cegły półklinkierowej<br />

i przy zastosowaniu elementów żelbetowych.<br />

Średnica u podstawy 13,9 m.<br />

Pod charakterystyczna kopułą ozdobioną<br />

lukarnami ulokowano kulisty zbiornik<br />

systemu „Klonne” o średnicy 10,5 m wykonany<br />

z blachy o grubości 13 mm.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!