Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

dem Menschen gegeben, […]“.

Semantisk betragtet er der uhyre langt fra ”fehlen” til ”vollbringen” eller

måske et formodet synonymt ”vollenden”, hvorved meningen i så fald ændres radikalt.

De alternative verber viser en bevidsthed om sprogets dobbelte karakter, idet sproget

konciperes som et farligt gode, der er givet mennesket. Et ”Güter Gefährlichstes”, et

potentielt Janus-ansigt – på én gang både en fare og en mulighed. Fra det benhårde

vilkår om fald ”tief unter die Lebenden” (l. 71) for den falske præst, som tror, at det

uendelige kan indfanges og opleves direkte i ultimative billeder, glides til en lige så

uomtvistelig mulighed for indirekte erfaring gennem selv samme fald. Det sammenbrud

eller fald, der på ét niveau sender både digter og Wie wenn am Feiertage… ud i mørket,

kan på et andet og indirekte niveau potentielt give anledning til en ”bringen dem

Götterähnlichen” og erfaringen af en stigning.

3.2.1 Overordnet diskussion og perspektiver: Digtet som kampplads

Wie wenn am Feiertage… afspejler hovedproblemet efter Kant og

oplysningstiden, for det er ikke længere muligt at tale om det uendelige ud fra den

traditionelle fællessymbolik med dens faste billeder og ornatus. I digtet kommer denne

erfaring til udtryk ved, at digteren endegyldigt forlader digterfællesskabet i erkendelsen

af, at traditionens pluralis-ord og fællessymbolik ikke mere kan meddele erfaringen af

den hellige ild, eftersom den beror på en erkendelse, der må udtrykkes på en anderledes

måde, end traditionen hidtil har gjort.

Det interessante ved Hölderlins digtning er imidlertid, at han på ingen

måde ønsker at forkaste fortidens faste billeder og symbolik for at skabe et helt nyt

sprog, men derimod er stærkt opsat på at genanvende fortiden på en anden måde ved at

tænke den ind i en ny sproglig struktur. Og det er netop denne nye struktur og poetiske

logik, der legemliggør den diagonale forståelse, fordi den i en form for heterogen

simultanitet på én gang både optræder traditionel i og med, at den medtænker fortidens

billeder, og er revolutionær i den forstand, at traditionelle billeder så at sige omformes

og genopfindes i et nyt sprog.

86

More magazines by this user
Similar magazines