podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

inzerceEnergetické úspory naStavebních veletrzích BrnoJakou máte ledničku? „Áčko“? DokonceA+! A pračku? A – co dům? Že je to nesmysl,že domy nejsou takhle značené?Ale ano, jsou – tedy, už brzy budou!Přinejmenším ty nově realizované. Je tologické vyústění trendu sjednocování tuzemskýchpředpisů s legislativou Evropskéunie.Nutnost řešit situaci změn klimatu dala EUnajevo jasnými legislativními pravidly, naněž Česká republika reagovala vyhláškouč. 148/2007 Sb., o energetické náročnostibudov, která navazuje na směrniceEvropského parlamentu a Rady EPBD. Kritérianastavená vyhláškou definují podmínkyzařazení objektu do energetické třídya vymezují parametry pro vnější i vnitřnízateplení objektů. Od 29. 3. 2006 platízákon číslo 177/2006, který novelizujezákon č. 406/2000 Sb., o hospodařeníenergií, a v červnu tohoto roku byla přijataprováděcí vyhláška číslo 148/2007Sb., o energetické náročnosti budov.Ovšem kdo žil až dosud v představě, žepouhým zateplením budovy uspoří spoustuenergie a že to stačí, aby budova odpovídalanormám a byla dobře prodejná,mýlil se. Vyhláška o energetické náročnostibudov jde mnohem dál.Energetický štítek budovy klasifikuje objektydo sedmi kategorií od velmi úsporných(A) až po mimořádně nehospodárné(G). „Štítek“ se vztahuje ke splněnípožadovaných hodnot srovnávacích ukazatelůtepelně technických vlastností budovya jejích konstrukcí, podmiňujícíchplnění požadavků na tepelnou ochranua nízkou energetickou náročnost budovy.Druhým nástrojem je energetický štítekobálky budovy. S účinností od 1. 1. 2009se oba štítky stanou povinnou součástídokumentace při výstavbě nových budov,rekonstrukcích objektů s větší podlahovouplochou než 1000 m 2 a při prodeji a nájmubudov.Energetický průkaz a energetický štítekbudovy by měl sloužit pro jednoduché,průhledné a pochopitelné hodnoceníbudovy z hlediska jejích potřeb energií.Energetický průkaz a energetický štítekbudovy umožňují porovnávat jednotlivébudovy z hlediska kvality tepelně technickýcha energetických vlastností, a tími předpokládaných nároků na energii potřebnoupro vytápění. Dům hodnotí podlepotřeby energie na vytápění v přepočtuna m 2 .„Oba dokumenty by měli zpracovávatodborníci v oblasti energetiky budov, abyvýpočty respektovaly české i evropské vyhláškya normy,“ doporučuje P. Zemeneze Sdružení EPS a dodává: „Energetickýštítek je velmi přehledný dokument, jeokamžitě srozumitelný i pro naprostéholaika a jako takový bude v budoucnu připrokázání energetické náročnosti stáledůležitější.“Průkaz, štítek a co dálKaždý, stávající i budoucí, vlastník budovyby měl vědět, že počínaje lednem2009 musí mít jeho budova průkaz energetickénáročnosti (dále jen průkaz ENB).V současné době existují dva dokumenty,které bývají s tímto novým průkazem ENBzaměňovány: energetický průkaz budovypodle § 9 vyhlášky č. 291/2001 Sb.,který je povinný a měl by být vždy součástídokumentace pro stavební povolení.V druhém případě se jedná o energetickýštítek a protokol podle ČSN 73 0540.Ten je graficky podobný průkazu ENB,ovšem zahrnuje pouze tepelně technickévlastnosti budovy a hodnotí pouze potřebuenergie na vytápění pomocí celkovéměrné roční potřeby tepla na vytápění,a navíc nejde o povinnou součást stavebnídokumentace. Stručně – v současné doběexistují dva dokumenty, z nichž energetickýprůkaz budovy přestává platit 31. 12.2008. Od 1. ledna 2009 bude plně nahrazenprůkazem ENB, který se skládáz protokolu (ve formě vyplněného formu-láře) a grafického znázornění energetickénáročnosti budovy. Transparentnímzpůsobem tak ukáže celkové množstvíenergie dodané do budovy za rok při jejímstandardizovaném užívání bilančnímhodnocením. Celková roční dodaná energiese při bilančním hodnocení stanovíjako součet jednotlivých vypočtených dílčíchspotřeb dodané energie pro všechnyčasové intervaly v roce a pro všechny vytápěné,chlazené, větrané či klimatizovanézóny budovy. Pro vzájemné porovnáníenergetické náročnosti budov stejnéhotypu se stanovuje měrná roční spotřebaenergie budovy.Stupeň energetické náročnosti STN (%)Klasifikace energetické náročnosti budovSlovní vyjádření klasifikace budovy≤ 40 A mimořádně úsporná≤ 60 B velmi úsporná≤ 80 C úsporná≤100 D vyhovující≤120 E nevyhovující≤150 F výrazně nevyhovující>150 G mimořádně nevyhovujícíJe pochopitelné, že zejména dřevěné stavbymají ty nejvyšší ambice na kategorii Av hodnoticí škále energetických štítků, nicméněpro stavby z kategorie rodinných domůa menších obytných staveb (pod 1000 m 2plochy) tato povinnost nenastává. Přestojiž samotný fakt, že v souvislosti s ekologiístaveb se o nich hovoří, pomáhá trenduk preferování ekologických kritérií drobnýchstavebníků bez ohledu na legislativu a nato, že pro ně je tato cesta „nepovinná“. LoňskáOUVERTURA Stavebních veletrhů Brno2008 navíc poukázala na výrazný krajinotvornýefekt a tématem „Dřevěné stavbyurčují ráz české a moravské krajiny“ předznamenaladnes již nezanedbatelný proudekologického stavění. Rovněž oslavy 10 letbrněnského Stavebního centra EDEN 3000se nesly v podobném duchu a služby Stavebníhoporadenského centra v pavilonu Vnebo Informačního a poradenského centraCechu topenářů a instalatérů ČR v pavilonuF patří k tomu, co laikům i odborníkům poskytujejako „přidanou hodnotu“ vrcholováakce tuzemského stavebnictví.10stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines