podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

numerikontext: Ing. Petra CuřínováStavebnictví v listopadu 2008Celková stavební produkce klesla v listopadu2008 meziročně ve stálých cenách o 5,6 %.Pokud vyloučíme vliv pracovních dní (v listopadu2008 bylo o tři pracovní dny méně), snížilse objem stavební produkce o 2,2 %. Vývojstavební produkce i nadále ovlivňoval růstinženýrského stavitelství, ale jeho tempo vesrovnání s předchozím měsícem zpomalilo.Pokračoval pokles produkce pozemního stavitelství.▼ Rozklad časové řady stavební produkce v období 01/2007–11/2008Očistí-li se objem stavební produkce od vlivu sezonních a náhodnýchfaktorů, získají se také meziměsíčně srovnatelné údaje: v listopadu2008 byla stavební produkce reálně o 0,2 % nižší než v říjnu stejnéhoroku. Trend stavební výroby se meziměsíčně nezměnil. Stavebnípráce podle dodavatelských smluv klesly v listopadu 2008 u podnikůs 20 a více zaměstnanci ve stálých cenách o 6,4 % oproti listopadu2007. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenalymeziroční pokles o 5,6 % a těžiště spočívalo zejména v inženýrskémstavitelství, kde stavební produkce vzrostla o 3,2 %. Práce v pozemnímstavitelství již několikátý měsíc v řadě poklesly, a to o 12,5 %.Také stavební práce na opravách a údržbě zaznamenaly meziročnísnížení (o 6,3 %). Značný pokles stavební výroby byl opět vykázánna pracích v zahraničí – jejich objem se meziročně snížil o 24,1 %.Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců bylv lednu až listopadu zaznamenán nárůst stavební produkce ve všechvelikostních skupinách. Nejrychleji rostla stavební produkce malýchpodniků do 50 zaměstnanců, a to meziročně o 1,4 %. Středně velképodniky (od 50 do 249 zaměstnanců) zvýšily objem stavební produkceo něco pomaleji – o 0,4 %. Nejpomalejší tempo růstu stavebníprodukce bylo zaznamenáno u velkých stavebních podniků nad250 zaměstnanců, které dodaly pouze o zanedbatelných 0,1 % vícestavebních prací než ve stejném období roku 2007. Zásluhu na tomtovýsledku má zejména propad objemu stavebních prací v kategoriinejvětších podniků nad tisíc zaměstnanců (–7,3 %).Zaměstnanost a mzdyPočet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a vícezaměstnanců, vzrostl v listopadu 2008 o 0,1 % proti listopadu roku2007. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 27 988Kč a meziročně se zvýšila o 10,2 % (reálná mzda vzrostla o 5,6 %).Průměrná hodinová mzda byla 196 Kč a proti stejnému období2007 byla vyšší o 21,7 %. Produktivitapráce na jednoho zaměstnance se snížilao 6,6 % a na jednu odpracovanou hodinuse zvýšila o 3,2 %. Vzhledem k nižšímupočtu pracovních dní bylo odpracovánoo 9,3 % méně hodin.Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanciv lednu až listopadu 2008 pracovalo158,9 tisíc osob, což je o 0,5 %méně než ve stejném období roku 2007.Tento pokles způsobil úbytek manuálněpracujících ve stavebních firmách –z celkového počtu zaměstnanců jich bylo99,0 tisíc (–1,2 %). Naopak počet THPvzrostl o 0,8 % na 59,9 tisíc osob. Vývojpočtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriíchbyl značně rozdílný. Velké rozdílyve vývoji počtu zaměstnanců byly i v členěnípodle OKEČ. V pozemním a inženýrskémstavitelství pracovalo 126,5 tisícezaměstnanců (–1,5 %), na stavebníchmontážích 18,0 tisíce osob (+1,9 %) a nadokončovací stavební činnosti 5,8 tisícezaměstnanců (+5,5 %). Průměrná nominálnímzda se ve stavebnictví zvýšilao 11,0 % na 24 162 Kč. Mzda se zvýšilajak manuálně pracujícím (19 346 Kč), taki THP (32 119 Kč). V pozemním a inženýrskémstavitelství vzrostla průměrnámzda o 11,3 % na 24 650 Kč, na stavebníchmontážních pracích na 23 838Kč (+10,3 %) a na dokončovací stavebníčinnosti na 20 015 Kč (+10,4 %). ■70stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines