podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

environmentálních aspektů, kterýmitento stavební proces nepříznivěovlivňuje životní prostředí.Tyto konkrétní aspekty mohou(ale nemusejí) být součástí registruenvironmentálních aspektů. Dodatabáze je možné vkládat i vlivy,které nejsou uvedeny v registru.Následně byl sestaven algoritmusa vyvinut program, kterýv návaznosti na konkrétní stavebnětechnologický síťový grafjakožto model postupu výstavbykonkrétní stavby vytvořenýv technologické struktuře dílčíchstavebních procesů umožňujepodle databáze environmentálníchaspektů automatizovaně sestavittzv. environmentální plán.Jde o plán opatření k omezenínegativního působení environmentálníchaspektů vztahujícíchse ke stavebním procesům, kteréjsou součástí síťového grafu. Tímbyla agenda přípravy staveb doplněnao složku environmentální,která ke každému stavebnímuprocesu prováděnému pracovníčetou co možná nejpodrobnějistanoví požadavky na třídění,likvidaci a označení odpadů,limity emisí a ochranu ovzduší,hodnoty hluku a prašnostia s tím spojená opatření, vypouštěnílátek do vody, kontaminacipůdy, preventivní a následná opatření,postupy při haváriích, zásadymanipulace včetně ochrannýchpomůcek, zásady skladováníi zakázané záležitosti.Registr a databázeenvironmentálníchaspektůRegistr environmentálních aspektůje soupis vlivů na životníprostředí, které se mohouu stavebních činností vyskytovat,společně s vyhodnocenímzávažnosti a návrhem prevencea opatření k co nejširší likvidacinegativního působení tohoto vlivuna životní prostředí. Tento registrbyl vytvořen ve spolupráci s a. s.VOKD Ostrava [6], která je držitelkoucertifikátu podle ČSN ENISO 14001:2005. Data uvedenáv registru vycházejí z předešlévýzkumné činnosti na reálnýchstavbách a z následně vytvořenýchpodkladů jmenované firmy.Příklad části soupisu environmentálníchaspektů v registru jeuveden na obr. 1. Aspekty jsouseřazeny podle číselného kódu,mohou být také řazeny podleabecedy. U jednotlivých aspektůje uvedena jejich celková závažnost,vypočtená součtem závažnostíurčených podle jednotlivýchhledisek, viz dále, a nejdůležitějšípolutanty. Na obr. 2 je vidět kartaregistru jednotlivého environmentálníhoaspektu společně sevšemi údaji, které se vyskytují vevětě o environmentálním aspektu.Kritérií včetně ohodnoceníjejich závažnosti může být až10, v našem případě je určeno8 kritérií vycházejících ze zkušenostía. s. VOKD Ostrava. Kritériai ohodnocení jejich závažnosti sivšak každý uživatel může stanovitsám podle svých potřeb s přihlédnutímk normě [5]. V databázi environmentálníchaspektů jsou jižjednotlivé vlivy působící na životníprostředí, včetně jejich vlastnostía ohodnocení jejich závažnosti,přiřazeny dílčím stavebním procesůmz databáze činností. Databázese v prvním stadiu vytvořís prázdnými větami pro všechnydílčí stavební procesy z databázečinností. Při každé úpravě neboaktualizaci se po potvrzení připojenédatabáze činností provedezkontrolování úplnosti databázeenvironmentálních aspektů. Přitéto kontrole se doplňuje prostorpro environmentální aspektypřípadných nových procesů▲ Obr. 1. Část registru environmentálních aspektů▼ Obr. 3. Věta databáze environmentálních aspektů – 1. část▲ Obr. 2. Karta registru environmentálních aspektů▼ Obr. 4. Věta databáze environmentálních aspektů – 2. částstavebnictví 02/09 63

More magazines by this user
Similar magazines