podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

podlahové konstrukcetext: Zdeněk MatějkaGeometrická přesnost podlahDoc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. (*1935)Absolvent VUT Brno, postgraduálnístudium VŠE Praha, výzkumný pracovníkve Výzkumném a vývojovémústavu SZ Praha, vědecký pracovníkv Prognostickém ústavu ČSAV Praha.Od roku 1991 má vlastní poradenskoukancelář. Předseda technickénormalizační komise TNK 24Geometrická přesnost staveb.E-mail: matejka.z@seznam.czJednou z významných vlastností, které ovlivňujívýslednou jakost budov a jejich jednotlivýchčástí během užívání, je přesnost geometrickýchparametrů, zjednodušeně označovanájako geometrická přesnost staveb (někdy jetato problematika zúženě popisována jakotolerance ve stavebnictví). Hodnoty přesnostigeometrických parametrů (rozměrů, tvarů,orientace), jejich odchylky a tolerance ovlivňujíspotřebu materiálů a práce během zhotovení,mají vliv na potřebu a rozsah oprava údržby budov a tím i na jejich životnost.Geometrická přesnost a systém jejíhozabezpečeníZákladním předpokladem, ze kterého celý systém zabezpečení geometricképřesnosti vychází, je znalost požadavků na výslednou geometrickoupřesnost (jaká musí být přesnost geometrických parametrů na dokončenémobjektu a proč), která umožní plnění potřebných funkcí během celé požadovanédoby životnosti (z hlediska spolehlivosti, bezpečnosti, trvanlivosti,slučitelnosti – sestavitelnosti – zhotovitelnosti, estetiky atd.). Měly by býtznámy tzv. funkční geometrické parametry a jejich mezní hodnoty. Pokudna stavbě budou u těchto vybraných geometrických parametrů skutečnéodchylky nebo tolerance větší než předepsané, dojde k neplnění výslednéfunkce, bude docházet k poruchám, snížení předpokládané životnosti,nutnosti neplánovaných oprav, výměn částí atd. Čím vyšší (přísnější) jsoupožadavky na funkční parametry, tím se zužují realizační možnosti.Při zajištění zhotovitelnosti musí být zváženy možnosti realizačních procesů,tj. přesnost použitých dílů a dílců, prvků, přesnost postupů vytyčení,rozměření, osazení, uložení atd. na staveništi, musí být tedy zodpovězenaotázka, jakým způsobem bude výsledné přesnosti dosaženo. Určí se tzv.technologické geometrické parametry výrobků, vytyčení, rozměření,osazení včetně mezních odchylek nebo tolerancí. Vzájemné sladěnípožadavků a možností je obsahem metod optimalizačního procesu přinavrhování, včetně výpočtu geometrické přesnosti. Zásadou je, abynávrhy přesnosti geometrických parametrů, od nichž je odvislá výslednáfunkce, stejně jako návrhy přesnosti geometrických parametrů, jež jsouvýsledkem procesů při zhotovení, byly navrženy tak, aby mohly být prokázánypři kontrole měřením s určenou přesností měření. Nemá praktickývýznam navrhovat přesnost takových geometrických parametrů, kterénedokážeme při realizaci měřit, vyhodnotit a porovnat s návrhem. Čímje stavba složitější a kde na výslednou přesnost působí více vlivů, tím sezvyšuje význam kvalitního návrhu geometrické přesnosti. Poznatky zesoučasné praxe bohužel ukazují, že posouzení nebo výpočet geometricképřesnosti je vzácnou výjimkou.Navrhování přesnosti, zajištění v realizačníchprocesech, kontrola a hodnoceníNení úmyslem autora zbytečně zvýrazňovat význam navrhovánía posuzování staveb z hlediska geometrické přesnosti, tedy stanoveníodchylek rozměrů, tvarů a orientace konstrukcí. Je však vhodné položitsi otázku, proč se stále opakují určité problémy, když je k dispozici souhrnpodkladů, které mohou být nástrojem pro předcházení nepřesnostem. Jenutné se zmínit o normativních podkladech, nebo lépe o výkladu norem.V praxi je bohužel často zdůrazňována buď „nezávaznost ČSN“, nebo senaopak berou jako závazné i hodnoty informativních příloh norem, snadi bez předchozího čtení patřičné normy. Pokud se týká norem geometricképřesnosti ve stavebnictví, při přejímání norem ISO byla často zjišťovánajejich metodická podoba. Lze konstatovat, že pokud by některé zesoustavy norem geometrické přesnosti, zejména norma pro navrhování(ČSN 73 0205 Navrhování geometrické přesnosti) byla použita jen jakometodika, celá řada problémů by se nevyskytla. Přitom k systému norembyla vydána i metodická pomůcka [1]. V této souvislosti bývá mnohdydiskutována absence výkladu nebo komentářů k normám.Pro navrhování geometrické přesnosti je k dispozici citovaná norma ČSN73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometricképřesnosti (březen 1995). Tato norma je pokládána za nejdůležitější normucelého souboru. Obsahuje základní charakteristiky přesnosti, funkčnípožadavky, schéma návrhu, zásady pro navrhování při výchozím odhadui podrobném návrhu přesnosti, zásady výpočtu přesnosti. Zvýrazňujevýznam kritických parametrů. Obsahuje ustanovení o předpisováníkontroly přesnosti a dokumentaci požadavků na přesnost. Informativnípříloha pak uvádí doporučené hodnoty funkčních charakteristik přesnosti(mezní odchylky) a druhá informativní příloha obsahuje metodické principyvýpočtu přesnosti.Konstrukční řešení (dispozice, tvar a materiál dílců, styků a spojů,postup a technologie provádění) je podle normy třeba navrhnout tak,aby se pokud možno omezil nepříznivý vliv nepřesností a odchylek přivýrobě, vytyčování a realizaci, popř. aby se snížil nepříznivý vliv objemovýchzměn. Z tohoto hlediska je účelné při návrhu usilovat o:■ co nejmenší počet kritických parametrů;■ určení intervalů funkčních tolerancí vyhovujícím funkčním požadavkům;■ zvážení možnosti navazujících konstrukcí (technologická zařízení ad.);■ navržení nezbytně nutného počtu kontrol;■ možnosti vzájemného vyrovnávání spár, styků (rektifikace)a návazností.Pro navrhování geometrické přesnosti se podle ČSN 73 0205 rozlišují třimožné postupy:■ Geometrická přesnost se nenavrhuje; zde jde o konstrukce, u nichž senevyskytují žádné kritické geometrické parametry, nebo konstrukce, jejichžpřesnost je prověřena na předchozích analogických stavbách.46 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines