podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Archeologické nálezy v Regiocentru KHKHradecký měšťanský pivovar(založený roku 1844) se stavebněformoval v několika etapách.Z původního jádra (měšťanskédomy a věž horní městskéhradby, bývalá vodárenská věža městská sladovna) se pivovarběhem druhé poloviny 19. a ve20. století dále rozšiřoval východníma především západnímsměrem (ležácké sklepy, novásladovna, varna, sila a další).Po ukončení výroby v pivovaruna konci 20. století byla po předběžnégeologické sondáži roku2004 realizována první etapazáchranného archeologickéhovýzkumu v prostoru nádvořípivovaru. Na základě výsledkůpřistoupilo Muzeum východníchČech v Hradci Králové ve spoluprácise stavebníkem i dalšímiorganizacemi k vypracovánístrategie postupu archeologickéhovýzkumu a možné záchranyalespoň vybraných částí původníhoterénu.V prostoru pivovaru byla, mimojiné, nalezena parkánová baštapodkovovitého půdorysu, jejížpoloha i podoba odpovídá historickýmvyobrazením. Podlezlomků keramiky nalezenýchv základovém vkopu pro zeďi podle vzhledu a charakteru zdivalze předpokládat její vybudováníve druhé polovině 15. či na počátku16. století.Na ploše bývalého pivovarskéhonádvoří však byla většina nálezůvýrazně starších a pocházelaz pravěku. Již v té době bylo návršíosídleno a podél svého obvoduopatřeno opevněním ze dřevaa hlíny. Z něho se dodnes dochovalopod mladšími navážkamia sídlištními situacemi mohutnévalové těleso. Podle keramickýchnálezů lze toto opevnění datovatdo mladší doby bronzové (zhrubakolem roku 1000 př. n. l.). Na bázicelé situace se dokonce objevilynálezy keramiky z období staršíhoeneolitu (pozdní doba kamenná,cca 3500 př. n. l.) včetně žlábku(snad palisády), což potvrzuje, žehradecké návrší bylo opevněnéjiž v tomto období. Celková šířkaodkryté pravěké hradby činila cca4–6 m, lze však předpokládat,že vlivem recentních narušení(stavba lahvovny atd.) se zdalekanedochovala celá. Dochovanávýška tělesa pravěkého opevněníbyla 2–3 m a ani v tomtopřípadě se zcela jistě nejednáo původní rozměr, neboť z prostorupivovarského nádvoří téměřzcela chybí doklady o využitípravěkého opevnění v ranémstředověku, jak je známe z jinýchčástí okraje návrší. I to bylo zaviněnoodtěžením příslušných částíterénu již v období středověku čiraného novověku.Již v průběhu výzkumných pracíse ukázalo, že odkryté nálezy jsounatolik významné a neopakovatelné,že je nutné alespoň jejich částizachovat v původní poloze prodalší generace. Jednání všechzainteresovaných stran byla komplikovanáa výsledné řešení bylotechnicky i finančně náročné.Prvním zachovaným nálezem jeblok cca 6x6 m obsahující částipravěkého valového opevněníz mladší doby bronzové. V tomtopřípadě přímá prezentace nebylamožná, a proto byl vybraný vzorekuzavřen do železobetonovéhosarkofágu, kde zůstane uchován.Druhý zachovaný nález, část středověkébašty, mohou návštěvníciRegiocentra zhlédnout mezirecepcí a garážemi. ■Mgr. Radek BláhaMuzeum východních Čechv Hradci Králové▲ Rozlehlé náměstí Regiocentra je novým městotvorným prvkem Hradce Králové▼ Grafické polepy na novostavbě vstupního pavilonu vycházejí z dobovýchfotografií a spolu s původními litinovými sloupy evokují poetiku pivovaru▲ Jednací síň Rady Královéhradeckého kraje▼ Schodiště ze skla a kovu před sálem zastupitelů Královéhradeckého krajeje svébytným uměleckým prvkemstavebnictví 02/09 13

More magazines by this user
Similar magazines