podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: doc. Dr. Ing. Petr HoráčekDřevařský průmysl v České republiceLesní hospodářství staví v České republicena dlouholeté tradici, stejně jako navazujícídřevařský průmysl, který využívá jehosurovinovou základnu.Dřevařský průmysl si díky jeho významu v oblasti produkce, zaměstnanostia dalším souvisejícím efektům jistě zaslouží v rámcizpracovatelského odvětví pozornost. Firmy podnikající v dřevařskémoboru nepůsobí izolovaně, ale operují v prostředí, které je externěovlivňuje. Kromě účinků působících na většinu podnikatelskýchsubjektů obdobně existuje řada dalších vazeb, možností a omezení,které jsou pro dřevařský obor od oborů ostatních odlišné. Jednímze zásadních je fakt, že základní surovinou, se kterou je ve výrobnímcyklu pracováno, je dřevo. Jeho unikátnost spočívá především v tom,že je proces jeho získávání (těžby) ve většině civilizovaného světaurčitým způsobem regulován.Těžební možnosti ČR se odvíjejí od disponibilní zásoby dřevní hmotyv lesích. Nárůst celkových zásob je od roku 2005 doprovázen stabilnímrůstem realizovaných těžeb. Mezi roky 2006 a 2007 došlok nárůstu těžby tuzemské dřevní suroviny o 4,7 %. Tento růst bylzpůsoben také těžbou dřeva v důsledku likvidace větrné kalamity.Konkrétní vývoj těžby a zásob dřeva je uveden v tabulkách 1 a 2.Zpracovatelské procesy a struktura výrobyprůmyslu v ČRZpracovatelské procesy používané v dřevařském průmyslu zahrnujíširoké spektrum rozličných aktivit. Základní struktura používaná v dřevařskémprůmyslu vychází z Odvětvové klasifikace ekonomickýchčinností (OKEČ) platné do 31. 12. 2007. Ta byla shodná s doposudplatnou mezinárodní klasifikací NACE Rev. 1 a zpracovatelský průmysldělila na 14 subsekcí, 23 oddílů a dále podrobněji na 103 skupin.Základní přehled rozdělení zpracovatelského průmyslu podle OKEČje uveden v tab. 3. S účinností od 1. 1. 2008 byla zavedena nováKlasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Rev. 2.Sektor Oddíl Název oddílu PrůmyslDA1516Výroba potravin a nápojůZpracování tabákuPrůmysl potravinářskýa tabákovýDB17 Textilní průmysl Textilní a oděvní18 Oděvní průmyslprůmyslDC 19 Kožedělný průmyslDD 20 Dřevozpracující průmyslVýroba vlákniny, papíru21a lepenkyPapírenský a polygrafickýprůmyslDEVydavatelství, tisk a reprodukcezvukových a obrazo-22vých nahrávekDF 23 Koksování a rafinérské zpracování ropyDG 24 Chemický a farmaceutický průmyslDH 25 Gumárenský a plastikářský průmyslDI 26 Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmotDJVýroba kovů včetně hutního27Výroba kovů a kovodělnýchvýrobkůzpracování28 Kovodělný průmyslDK 29 Výroba strojů a zařízení30Výroba kancelářských strojůa počítačůDL31Výroba elektrických strojůa přístrojůVýroba elektrických32Výroba rádiových, televiznícha spojovacích zařízenía optických přístrojů33řicí přístroje, optikaZdravotnická technika, mě-DM34Výroba dvoustopých motorovýchvozidelVýroba dopravních35Výroba ostatních dopravníchzařízeníprostředkůDN 36telský průmyslZpracovatelský průmysljinde neuvedený37 Úprava druhotných surovinNábytek a ostatní zpracova-▲ Tab. 3. Rozdělení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ (platné do31. 12. 2007). Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ a Ministerstva průmyslua obchodu ČR, 2006.Sortiment Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Jehličnatá 12,85 12,68 13,01 13,66 13,92 13,88 16,12 17,28Listnatá 1,59 1,69 1,53 1,48 1,68 1,63 1,56 1,23Celkem 14,44 14,37 14,54 15,14 15,60 15,51 17,68 18,51Celkemna 1 halesní půdy1,41 1,41 1,43 1,48 1,53 1,52 1,72 1,79na 1 obyvatele 5,48 5,45 5,50 5,73 5,90 5,86 6,67 6,98▲ Tab. 1. Vývoj těžby dřeva v ČR (mil. m 3 , na 1 ha lesní půdy a 1 obyvatele – m 3 ). Zdroj: vlastní zpracování podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářstvíČR v roce 2007 a ČSÚ.Rok 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007Celkové zásoby dřeva 307 322 348 445 536 564 630,5 672,9▲ Tab. 2. Vývoj zásob dřeva v ČR (mil. m 3 ). Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2007.22stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines