podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

smršťování horního a dolního povrchu desky, které má za následektzv. zkroucení desek. To se obvykle projevuje nadzdvižením rohůdesky, méně často jejich zanořením do podkladu, nebo nadzdviženímstřední oblasti.Průmyslové podlahyPrůmyslová podlaha je definována jako podlahová konstrukce,která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m 2 ,nebo pohyblivým zatížením (manipulačními prostředky), jejichžcelková hmotnost je větší než 2000 kg. Průmyslové podlahy jsouvětšinou tvořeny železobetonovou nosnou deskou vyztuženoubuď klasickou výztuží, nebo pomocí drátků, a nášlapnou vrstvouzajišťující odolnost povrchu. Neopomenutelné jsou rovněž vlastnostipodloží.▲ Ukázky užití kamenné mozaiky k výzdobě podlahTřetím parametrem popisujícím rovinnost podlahy je mezní rozdílrovinnosti nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře.Stanovení tohoto parametru má za cíl vyloučit nerovnosti nášlapnévrstvy, v nichž by hrozilo zakopnutí uživatele podlahy.Dilatační a smršťovací spáry v podlaháchobčanské a bytové výstavbyV případě spár v podlaze je nutné rozlišovat na spáry smršťovací,které umožňují, aby proběhly přirozené objemové změny materiálů(zejména betonu), a spáry dilatační, které umožňují teplotní dilatacijednotlivých konstrukčních celků, buď pouze podlahy, nebo celékonstrukce.Dilatační spáry musí zajistit volnost pohybu po celou dobu životnostikonstrukce. Spáry pouze v podlahách se provádí po obvodumístnosti, kde zajišťují obvykle rovněž funkci izolace proti přenosukročejového zvuku. V případě velkých prostor je třeba postupovatpodle příslušných materiálových norem, v případě betonu podleČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcía podlahu rozdělit na dilatační celky. V případě využití podlahovéhotopení je nutné dilatační spárou oddělit vytápěnou část podlahyod nevytápěné a dilatační spára musí být provedena i v místědilatační spáry v konstrukci, na níž je podlaha uložena. V těchtospárách se obvykle osazují speciální kovové profily, které zabraňujíolamování hran spáry a vnitřní prostor se vyplní trvale pružnýmmateriálem.Na rozdíl od dilatačních spár mají smršťovací spáry dočasnoufunkci. Je třeba je provádět zejména u monolitických vrstev na bázicementu (cementové potěry, litá teraca apod.). Rastr smršťovacíchspár se obvykle provádí pravoúhlý. Poměr stran obdélníku byneměl být větší než 1:2,5. V případě nevyztužených cementovýchpotěrů by delší strana obdélníku smršťovacího pole neměla býtvětší než čtyřicetinásobek tloušťky vrstvy cementového potěru.Řezání smršťovacích spár se doporučuje provést do 24 hodin odzamíchání směsi. Vzdálenost smršťovacích spár lze zvětšit dostatečnýmvyztužením potěru. Naopak smršťování jemnozrnnýchmateriálů (maximální zrno kameniva 4 mm a menší) je obvyklevětší než u tradičních hrubších materiálů, a smršťovací spáry jetedy třeba provádět v hustším rastru. Po odeznění smršťování jevhodné smršťovací spáry vyplnit tuhou zálivkou.Při větší vzdálenosti smršťovacích spár nebo při použití směsi vykazujícívětší smršťování je potřeba věnovat pozornost i rozdílnémuSkladba průmyslové podlahyV návrhu podlahy se musí specifikovat tloušťky a kvality jednotlivýchvrstev. Nosná vrstva (prakticky vždy betonová deska) musíbýt navržena na základě statického výpočtu a musí být zřetelněuvedeno, na jaké zatížení je navržena. V případě pohyblivého zatíženímusí být k dispozici zatěžovací schéma dopravního prostředkua hodnoty kolových sil, včetně průměru kol a typu materiálu kol.Pro statické posouzení musí být známy deformační vlastnosti podložív celé aktivní zóně sedání, případně tyto vlastnosti musí býtv návrhu podlahy definovány jako požadavky na úpravu podloží.Nášlapnou vrstvu podlahy je třeba posoudit na lokální únosnostporovnáním pevnosti v tlaku s kontaktním napětím pod koly dopravníchprostředků, které budou na podlaze provozovány. Kontaktnínapětí pod koly nesmí překročit pevnost použitého materiáluv tlaku, v případě nášlapných vrstev s nižším modulem pružnosti(např. PVC, textilní podlahoviny apod.) musí být kontaktní napětímenší než 40 % pevnosti nášlapné vrstvy v tlaku, aby toto zatíženínevyvolávalo trvalou deformaci nášlapné vrstvy.Obdobně jako u podlah v občanské a bytové výstavbě je třeba splnithygienické požadavky a požadavky na odolnost proti biologickýma chemickým vlivům a samozřejmě před nanášením citlivýchmateriálů věnovat pozornost vlhkosti podkladu.Dilatační a smršťovací spáry v průmyslovépodlazeZákladní rozdíl mezi smršťovacími a dilatačními spárami a základnípožadavky na jejich návrh byly popsány. U průmyslovýchpodlah je třeba vyřešit ještě způsob přenosu posouvajících silmezi jednotlivými dilatačními úseky. To se obvykle řeší vloženímkluzných trnů nebo jiných kluzných prvků, které zasahují dobetonové desky na obou stranách dilatační spáry.Smršťovací spáry se ve většině případů provádí řezáním.U průmyslových podlah, kde případné trhliny obvykle představujízávažnější provozní závadu a zůstanou vizuálně patrné i naopravené podlaze, se tyto spáry obvykle navrhují v maximálnívzdálenosti, která je třicetinásobkem tloušťky nosné betonovédesky, maximálně 6 m. Poměr stran smršťovacího pole by nemělpřesáhnout 1:1,5. Případná větší vzdálenost smršťovacích spármusí být podložena výsledky statického výpočtu. Lze ji dosáhnoutopět pomocí většího vyztužení desky. Ve výjimečných případechse ve světě používají směsi s kompenzovaným smršťováním.26 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines