podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 3. Pohled na část kinosálu s blízkou vzrostlou lípou▲ Obr. 4. Detail uložení vazníku na průvlak▲ Obr. 5. Pohled na havarovaný vazník s oslabeným ozubem na okraji▲ Obr. 6. Detail degradované dřevní hmoty uvnitř vazníku▲ Obr. 7. Detail spadaného listí ke střešní vpustivazníků v oblasti jejich uložení.Na stavbě nemohlo být zjištěnoani technickým dozoreminvestora, ani stavbyvedoucím,ani autorským dozorem projektanta,že vazníky byly vyrobenyodlišně od požadavkůzávazného typového podkladu.Náhrada střední kartitové stojinydřevěnou překližkou nebylašťastným řešením. Zhotovitelskáfirma vazníků již neexistuje,v prvé polovině devadesátýchlet minulého století zanikla,nelze tedy dohledat příčinyzměny výroby vazníků v jejichuložení.ZávěrČást kina opět slouží veřejnýmúčelům (tzv. malé kino). Autorpředběžného posudku [1] doporučovalrealizaci jiného tvarustřechy, zabudování vazníkůna bázi betonu. Investor se alerozhodl k obnově „dřevěnéverze“ vazníků a ponechánípůvodního architektonickéhovzhledu. Nebylo to zcela jistějednoduché rozhodnutí, protoženapříklad změna tvaru střechyvytvoří úplně jiné požadavkyna odvody srážkových vod, cožvyžaduje budování nových přípojek.Ovšem architektonickézačlenění budovy do okolí s významnýmblízkým kostelíkemnelze opominout. Je možnétedy přijmout i tuto variantuřešení a jen doufat, že údržběa kontrole budovy bude věnovánajiná péče než v předchozímobdobí. ■Použitá literatura[1] Novotný, A.: Předběžnéurčení příčin pádu střešníkonstrukce objektu kinoCENTRUM v Bruntále(09/2007)60stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines