podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

podlahové konstrukcetext: Jiří Dohnálek, Petr TůmaNové znění normy ČSN 74 4505Podlahy – Společná ustanoveníDoc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (*1948)Vedoucí odd. stavebních materiálůna Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.Od roku 2006 pořádá jako odbornýgarant konferenci „PODLAHY“.E-mail: dohnalek@sanacebetonu.czSpoluautor:Ing. Petr Tůma, Ph.D.E-mail: tuma@klok.cvut.czEN, na které je odkazováno tak, aby ustanovení revidované normynebyla v žádném případě v rozporu s těmito dokumenty. Do normyje zapracován i odkaz na změnu Z3 ČSN EN 206-1, která vyšlav tomto roce, atd. Autoři se domnívají, že nová norma významněposunuje možnosti projektantů i realizátorů navrhovat a provádětpodlahové konstrukce podle nejaktuálnějších kritérií a s minimemzávad. Revidovány, resp. aktualizovány, byly i zkušební postupy,které jsou pro kontrolu kvality dokončených podlahových konstrukcínezbytné.Příspěvek představuje nové znění ČSN 74 4505Podlahy – Společná ustanovení, platné od 1. srpna2008 a jeho hlavní odlišnosti oproti starému znění.Norma ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení je v praxi velmivyužívaná, avšak její znění z roku 1994 bylo již zastaralé a v některýchpasážích dokonce nepoužitelné. Proto se Český normalizační institutrozhodl zařadit do plánu normalizace její revizi ve vztahu k základnímČSN a EN, technickým předpisům a současným technickým požadavkům.S žádostí o její vypracování v loňském roce oslovil Českévysoké učení technické v Praze a Kloknerův ústav. Práce na revizinormy navázaly na již provedený rozborový úkol, který analyzovalznění z roku 1994, a to především ve vztahu k současným platnýmčeským normám a k harmonizovaným normám evropským.Kromě rozborového úkolu, který byl řešen Ing. Marií Jurajdovou z ITCZlín, autoři vycházeli především z vlastních odborných zkušenostía dlouhodobých kontaktů s odborníky z oblasti podlah. V tomto směrusi vytkli za cíl především v aktualizovaném znění normy upravitformulace v následujících oblastech:■ reálně vymezit kritéria na rovinnost podlahových konstrukcí;■ přesně definovat metodiku zjišťování rovinnosti podlahovýchkonstrukcí;■ definovat požadavky na mechanické vlastnosti nosných vrstevpodlah v návaznosti na platné harmonizované normy;■ zreálnit hodnoty vlhkosti podkladních vrstev, požadované při pokládcenášlapných vrstev;■ poskytnout projektantům vodítko při návrhu tloušťky nosné podlahovévrstvy;■ nově doplnit partii týkající se tzv. průmyslových podlah, kteránebyla ve stávající normě vůbec pojednána.Vzhledem k tomu, že se materiálová základna v oblasti podlahovýchkonstrukcí i její různorodost rychle rozvíjí, odvisí kvalita aktualizovanénormy i od co nejúplnějšího připomínkování návrhů normy nejširšímspektrem odborníků jak z okruhu projektantů, tak i dodavatelů.Předkládaná norma prošla mnohastupňovým připomínkováníma oponenturou odborníků, kteří se pohybují v různých materiálovýchoblastech (dřevěné podlahy, betonové podlahy, plastové povrchypodlah. Byly prověřeny všechny ČSN, resp. harmonizované ČSNNejpodstatnější změny v novém znění normyPředmět normyPředmět normy byl nově přeformulován, a to takto: Tato normastanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlahve stavebních objektech. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahyv bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Norma senevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty pro ustájenízvířat. Norma nezohledňuje specifické požadavky sportovních činnostína podlahy.Z definice předmětu normy je zřejmé, že největší změnou je rozšířenínormy o problematiku průmyslových podlah. Ta nebyla v předchozímznění ČSN 74 4505 vůbec zohledněna.Termíny a definiceKapitola Termíny a definice je důležitou součástí každé normy.Měla by zajistit, aby terminologii použitou v normě chápali všichnijejí uživatelé stejně, a bylo tak minimalizováno riziko nedorozuměnív důsledku špatného pochopení textu. Nejdůležitějšími změnamioproti verzi z roku 1994 je zavedení termínu průmyslová podlaha,definování pojmu podlahový potěr (podlahová mazanina) a rozděleníspár v podlaze na smršťovací a dilatační.Nová ČSN 74 4505 rozděluje podlahy na dva druhy. Kapitola 5 sevěnuje podlahám v bytové a občanské výstavbě, kapitola 6 pakpodlahám průmyslovým. Rozlišení, do které z nich spadá konkrétnípodlaha, je specifikováno právě v definici pojmu průmyslová podlaha,která uvádí: Průmyslová podlaha je podlahovou konstrukcí,která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m 2 , nebopohyblivým zatížením – manipulačními prostředky, jejichž celkováhmotnost je větší než 2000 kg. Průmyslovou podlahou je i konstrukcese zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu, kontaktnímunamáhání, chemickému působení, a to i v případě, že zatížení jemenší než výše uvedené hodnoty.Ostatní podlahy pak spadají do kategorie podlah v bytové a občanskévýstavbě. Na oba názvy druhů podlah je tedy třeba se dívat jako na obvykléumístění podlahy, kritériem pro rozdělení je zatížení. Může nastatsituace, že například podlaha v kuchyni pro hromadné stravování budemuset mít větší únosnost než 2000 kg/m 2 a bude muset být navrženaa provedena podle ustanovení pro průmyslové podlahy.Z připomínek, které autorům v rámci jednotlivých kol přípravy textunormy došly, bylo zřejmé, že pojmy podlahový potěr a podlahovámazanina, či konkrétně cementový potěr a betonová mazanina,28 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines