Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC I. Nhận biết ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 THPT KIM LIÊN- HÀ NỘI Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc 1 có công thức phân tử C 3 H 9 N là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 2: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây? A. Vinyl axetat. B. Vinyl clorua. C. Acrilonitrin. D. Propilen. Câu 3: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol ? A. Benzyl axetat B. Metyl axetat C. Metyl propionat D. Tristearin Câu 4: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO 4 ? A. Zn. B. Al. C. Fe. D. Ag. Câu 5: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ? A. CH 3 CH 2 OH B. CH 3 CH 3 C. CH 3 COOH D. CH 3 CHO Câu 6: Metylamin không phản ứng với A. dung dịch HCl. B. dung dịch H 2 SO 4 . C. O 2 (t o ). D. H 2 (xúc tác Ni, t o ). Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa nitơ ? A. Chất béo B. Xenlulozơ C. Tinh bột D. Protein Câu 8: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Na. B. Mg. C. Al. D. Fe. Câu 9: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ? A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ. Câu 10: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. polietilen. B. xenlulozơ triaxetat. C. poli (etylen-terephtalat). D. nilon-6,6. Câu 11: Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH 3 COONa và CH 3 CHO ? DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. CH 2 =CHCOOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CHCH 3 . C. HCOOCH=CH 2 . D. CH 3 COOCH=CH 2 . Câu 12: Chất X có công thức cấu tạo CH 3 CH 2 COOCH 3 . Tên gọi của X là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. etyl axetat. B. propyl axetat. C. metyl propionat. D. metyl axetat. Câu 13: Cho anđêhit no, mạch hở, có công thức C n H m O 2 . Mối quan hệ giữa n và m là A. m = 2n + 1. B. m = 2n. C. m = 2n + 2. D. m = 2n – 2. II. Thông hiểu Câu 14: Cho dung dịch các chất sau: NaCl (X 1 ), Na 2 CO 3 (X 2 ), NH 4 Cl (X 3 ), CH 3 COONa(X 4 ), AlCl 3 (X 5 ). Những dung dịch có pH > 7 là A. X 2 , X 1 B. X 2 , X 4 . C. X 3 , X 4 D. X 1 , X 5 Câu 15: Đun 3 gam CH 3 COOH với C 2 H 5 OH dư (xúc tác H 2 SO 4 đặc), thu được 2,2 gam CH 3 COOC 2 H 5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là A. 20,75%. B. 50,00%. C. 36,67%. D. 25,00%. Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol rượu no X cần dùng vừa đủ 3,5 mol oxi. Công thức phân tử của X là A. C 3 H 8 O 3 . B. C 2 H 6 O 2 . C. C 3 H 8 O 2 . D. C 4 H 10 O 2 . Câu 17: Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O) phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO 3 . Tên gọi của X là : A. metyl fomat. B. axit axetic. C. axit fomic. D. ancol propilic. Câu 18: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH 2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là A. H 2 N[CH 2 ] 2 COOH. B. H 2 N[CH 2 ] 4 COOH. C. H 2 NCH 2 COOH. D. H 2 N[CH 2 ] 3 COOH. Câu 19: Nung nóng một ống chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe 2 O 3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H 2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng là A. 11,2 lít. B. 5,6 lít. C. 8,4 lít. D. 22,4 lít. Câu 20: Cho 0,2 mol bột Fe phản ứng hết với dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO 3 ) 2 và a mol Fe(NO 3 ) 3 thu được dung dịch Y có khối lượng bằng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Giá trị của a là: A. 0,05 mol B. 0,15 mol C. 0,10 mol D. 0,02 mol Câu 21: Cho biết có bao nhiêu dẫn xuất benzen có công thức phân tử C 8 H 10 O tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với NaOH? A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Câu 22: Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O 2 (đktc) thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là A. 5,25 gam. B. 3,15 gam. C. 6,20 gam. D. 3,60 gam. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 23: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 6,72 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của N +5 ở đktc). Số mol axit đã phản ứng là A. 0,3 mol. B. 0,6 mol. C. 1,2 mol. D. 2,4 mol. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER