Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

ADVARSEL Apparatet må

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD Hvis udformningen af stikket ikke passer til stikkontakten, skal du anvende en stikadapter med en udformning, der passer til stikkontakten. FORSIGTIG Batteri Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og foårsage brand eller endog kemiske forbrændinger. Bemærk følgende advarsler. • Skil ikke enheden ad. • Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det, tabe det eller træde på det. • Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne. • Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i solen. • Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild. • Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier. • Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan oplade batteriet. • Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde. • Hold batteriet tørt. • Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som anbefales af Sony. • Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen. Batterioplader Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten. Når der medfølger en netledning, kan den kun anvendes sammen med denne enhed og må ikke bruges sammen med en anden enhed. 2

Til kunder i Europa Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr SLT-A55V Digitalkamera med udskifteligt objektiv overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/ Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og garanti. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede. Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. 3

 • Page 1: Digitalkamera med udskifteligt obje
 • Page 5 and 6: Bemærkninger om brug af kameraet F
 • Page 7 and 8: Indholdsfortegnelse Klargøring af
 • Page 9 and 10: Brug af lysstyrkekompensation til h
 • Page 11 and 12: Klargøring af kameraet Kontrol af
 • Page 13 and 14: Bagside Klargøring af kameraet A M
 • Page 15 and 16: Sider/bund A REMOTE-terminal • Ve
 • Page 17 and 18: Bemærkninger • Opladetiden varie
 • Page 19 and 20: Tilgængelige hukommelseskort • D
 • Page 21 and 22: Effektiv brug af batterienheden •
 • Page 23 and 24: Bemærkninger om "Memory Stick", so
 • Page 25 and 26: Sådan fjernes objektivet 1 Tryk ud
 • Page 27 and 28: 5 Gentag trin 4 for at indstille an
 • Page 29 and 30: Sådan fjernes øjestykket Når FDA
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Enheder: Billeder) Kapacit
 • Page 33 and 34: Rengøring Rengøring af kameraet
 • Page 35 and 36: 5 Sluk for kameraet. Sådan renses
 • Page 37 and 38: Før betjeningen Skærmindikatorer
 • Page 39 and 40: Visning af optageoplysninger (Til s
 • Page 41 and 42: Skærm Beskrivelse GPS triangulerin
 • Page 43 and 44: Skærm Beskrivelse Smiludløser (92
 • Page 45 and 46: Valg af funktion med Fn-knappen (fu
 • Page 47 and 48: Funktioner, der vælges med MENU-kn
 • Page 49 and 50: Brugerdefineret menu Eye-Start AF (
 • Page 51 and 52: Menu til hukommelseskortværktøj F
 • Page 53 and 54:

  Optagelse af billeder Justering af

 • Page 55 and 56:

  Position 3 Hold dine albuer ind mod

 • Page 57 and 58:

  Optagelse med den automatiske indst

 • Page 59 and 60:

  Optagelse med de indstillinger, som

 • Page 61 and 62:

  Optagelse med en passende baggrund

 • Page 63 and 64:

  (Natfoto) (Håndholdt tusmørke) (N

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vip kameraet til en

 • Page 67 and 68:

  Kontinuerlig optagelse ved høj has

 • Page 69 and 70:

  Optagelse med programmet Auto Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Vælg blændeværdien (blændetal

 • Page 73 and 74:

  Optagelse af et motiv i bevægelse

 • Page 75 and 76:

  Optagelse med manuel justering af e

 • Page 77 and 78:

  Optagelse af spor med lang eksponer

 • Page 79 and 80:

  Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-

 • Page 81 and 82:

  MENU-knap t 1 t [Film: Lydoptagelse

 • Page 83 and 84:

  Brug af optagefunktionen Valg af fo

 • Page 85 and 86:

  Sådan måles den nøjagtige afstan

 • Page 87 and 88:

  Valg af fokusområde (AF-område) V

 • Page 89 and 90:

  Kontrollerer fokus ved at forstørr

 • Page 91 and 92:

  Registrering af ansigter Brug af fu

 • Page 93 and 94:

  Følsomhed over for registrering af

 • Page 95 and 96:

  (Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.bli

 • Page 97 and 98:

  Sådan udføres trådløs blitzopta

 • Page 99 and 100:

  3 Tryk på AEL-knappen for at låse

 • Page 101 and 102:

  MENU-knap t 2 t [Histogram] t [Til]

 • Page 103 and 104:

  Bemærkninger • Når afstanden me

 • Page 105 and 106:

  Automatisk kompensation for lysstyr

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke vælge [Auto HDR],

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Mætning) og (Skarphed

 • Page 111 and 112:

  AWB (Auto hv.b.) (Dagslys) (Skygge)

 • Page 113 and 114:

  Bemærk • Meddelelsen "Brugerdef.

 • Page 115 and 116:

  Det maksimale antal kontinuerlige o

 • Page 117 and 118:

  EV-skalaen under bracketing-optagel

 • Page 119 and 120:

  Brug af visningsfunktionen Afspilni

 • Page 121 and 122:

  Vælge den mappe, der skal afspille

 • Page 123 and 124:

  Skift til visning af billedlisten M

 • Page 125 and 126:

  Kontrol af oplysningerne om de tagn

 • Page 127 and 128:

  Histogramvisning A Skærm Beskrivel

 • Page 129 and 130:

  Beskyttelse af billeder (beskyt) Du

 • Page 131 and 132:

  4 Tryk på MENU-knappen. 5 Vælg [S

 • Page 133 and 134:

  • Forbind ikke enhedens udgangsst

 • Page 135 and 136:

  Bruge dit kamera i udlandet For at

 • Page 137 and 138:

  • Sluk kameraet i forbindelse med

 • Page 139 and 140:

  Indstilling af billedstørrelse og

 • Page 141 and 142:

  Billede: Format MENU-knap t format

 • Page 143 and 144:

  Indstilling af metoden til optagels

 • Page 145 and 146:

  Gendanner billeddatabase Når der f

 • Page 147 and 148:

  Ændring af støjreduktionsindstill

 • Page 149 and 150:

  Ændring af andre indstillinger Ind

 • Page 151 and 152:

  Indstilling af LCD-skærmen/den ele

 • Page 153 and 154:

  Bekræftelse af versionen af kamera

 • Page 155 and 156:

  Punkter Nulstil til Film: Filformat

 • Page 157 and 158:

  Visning af billeder på en computer

 • Page 159 and 160:

  Brug af softwaren Installation af s

 • Page 161 and 162:

  Se Hjælp for flere oplysninger om

 • Page 163 and 164:

  Tilslutning af kameraet til compute

 • Page 165 and 166:

  3 Dobbeltklik på harddiskikonet t

 • Page 167 and 168:

  Karakteristika ved de forskellige d

 • Page 169 and 170:

  Oprettelse af en disk med standard

 • Page 171 and 172:

  Datering af billeder Du kan datere

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skærm] LCD-panel 7,5 cm (3,0-

 • Page 175 and 176:

  Om kompatibilitet for billeddata

 • Page 177 and 178:

  Fejlfinding Hvis du har problemer m

 • Page 179 and 180:

  Lukkeren udløses ikke. • Du brug

 • Page 181 and 182:

  Motivets øjne bliver røde. • Ak

 • Page 183 and 184:

  Computere Du ved ikke, om computere

 • Page 185 and 186:

  Kan ikke udskrive billederne med da

 • Page 187 and 188:

  Advarselsmeddelelser Hvis følgende

 • Page 189 and 190:

  Kan ikke forstørre. Billedet kan i

 • Page 191 and 192:

  kameraet i korte perioder, aflades

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-format er et for

 • Page 195 and 196:

  dette tilfælde passer din nuværen

 • Page 197 and 198:

  Indeks Indeks Numerisk 3D..........

 • Page 199 and 200:

  Lysmålingsmetode..................

 • Page 201 and 202:

  Bemærkninger vedrørende licensen