Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Fjernelse af udtjente

Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. 4

Bemærkninger om brug af kameraet Fremgangsmåde ved optagelse • Dette kamera har to optagetilstande: LCD-skærmens tilstand, der benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren. • Det optagne billede kan være anderledes end det billede, du overvågede før optagelsen. Bemærkninger om funktionerne følger med kameraet • Du kan tjekke, om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed ved at kontrollere mærkerne nederst på kameraet. 1080 60i-kompatibel enhed:60i 1080 50i-kompatibel enhed:50i • Du vil muligvis kunne føle ubehagelige symptomer såsom trætte øjne, kvalme eller træthed, mens du ser på 3D-billeder, der er optaget med kameraet på 3Dkompatible skærme. Når du ser på 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum tager en pause. Mærk selv efter, om og hvad du har behov for af pauser, da det er forskelligt fra person til person. Hvis du føler dig dårlig, skal du holde op med at kigge på 3D-billeder og om nødvendigt kontakte en læge. Se også betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet. Børns øjne er altid mere sårbare (især børn under seks år). Tal med en ekspert såsom en børnelæge eller en øjenlæge, før du tillader et barn at kigge på 3D-billeder. Sørg for, at dine børn følger nedenstående forholdsregler. Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren • LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. • Når du skifter fokus i søgeren, kan rød, grøn eller blå flimren vises på skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl. Denne flimren optages ikke på billedet. • Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. • Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke med kameraet mod solen i længere tid ad gangen. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. • Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet såsom en floppydisk eller et kreditkort, komme i nærheden i LCD-skærmen. • Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. 5

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med udskifteligt obje
 • Page 3: Til kunder i Europa Undertegnede So
 • Page 7 and 8: Indholdsfortegnelse Klargøring af
 • Page 9 and 10: Brug af lysstyrkekompensation til h
 • Page 11 and 12: Klargøring af kameraet Kontrol af
 • Page 13 and 14: Bagside Klargøring af kameraet A M
 • Page 15 and 16: Sider/bund A REMOTE-terminal • Ve
 • Page 17 and 18: Bemærkninger • Opladetiden varie
 • Page 19 and 20: Tilgængelige hukommelseskort • D
 • Page 21 and 22: Effektiv brug af batterienheden •
 • Page 23 and 24: Bemærkninger om "Memory Stick", so
 • Page 25 and 26: Sådan fjernes objektivet 1 Tryk ud
 • Page 27 and 28: 5 Gentag trin 4 for at indstille an
 • Page 29 and 30: Sådan fjernes øjestykket Når FDA
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Enheder: Billeder) Kapacit
 • Page 33 and 34: Rengøring Rengøring af kameraet
 • Page 35 and 36: 5 Sluk for kameraet. Sådan renses
 • Page 37 and 38: Før betjeningen Skærmindikatorer
 • Page 39 and 40: Visning af optageoplysninger (Til s
 • Page 41 and 42: Skærm Beskrivelse GPS triangulerin
 • Page 43 and 44: Skærm Beskrivelse Smiludløser (92
 • Page 45 and 46: Valg af funktion med Fn-knappen (fu
 • Page 47 and 48: Funktioner, der vælges med MENU-kn
 • Page 49 and 50: Brugerdefineret menu Eye-Start AF (
 • Page 51 and 52: Menu til hukommelseskortværktøj F
 • Page 53 and 54: Optagelse af billeder Justering af
 • Page 55 and 56:

  Position 3 Hold dine albuer ind mod

 • Page 57 and 58:

  Optagelse med den automatiske indst

 • Page 59 and 60:

  Optagelse med de indstillinger, som

 • Page 61 and 62:

  Optagelse med en passende baggrund

 • Page 63 and 64:

  (Natfoto) (Håndholdt tusmørke) (N

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vip kameraet til en

 • Page 67 and 68:

  Kontinuerlig optagelse ved høj has

 • Page 69 and 70:

  Optagelse med programmet Auto Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Vælg blændeværdien (blændetal

 • Page 73 and 74:

  Optagelse af et motiv i bevægelse

 • Page 75 and 76:

  Optagelse med manuel justering af e

 • Page 77 and 78:

  Optagelse af spor med lang eksponer

 • Page 79 and 80:

  Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-

 • Page 81 and 82:

  MENU-knap t 1 t [Film: Lydoptagelse

 • Page 83 and 84:

  Brug af optagefunktionen Valg af fo

 • Page 85 and 86:

  Sådan måles den nøjagtige afstan

 • Page 87 and 88:

  Valg af fokusområde (AF-område) V

 • Page 89 and 90:

  Kontrollerer fokus ved at forstørr

 • Page 91 and 92:

  Registrering af ansigter Brug af fu

 • Page 93 and 94:

  Følsomhed over for registrering af

 • Page 95 and 96:

  (Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.bli

 • Page 97 and 98:

  Sådan udføres trådløs blitzopta

 • Page 99 and 100:

  3 Tryk på AEL-knappen for at låse

 • Page 101 and 102:

  MENU-knap t 2 t [Histogram] t [Til]

 • Page 103 and 104:

  Bemærkninger • Når afstanden me

 • Page 105 and 106:

  Automatisk kompensation for lysstyr

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke vælge [Auto HDR],

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Mætning) og (Skarphed

 • Page 111 and 112:

  AWB (Auto hv.b.) (Dagslys) (Skygge)

 • Page 113 and 114:

  Bemærk • Meddelelsen "Brugerdef.

 • Page 115 and 116:

  Det maksimale antal kontinuerlige o

 • Page 117 and 118:

  EV-skalaen under bracketing-optagel

 • Page 119 and 120:

  Brug af visningsfunktionen Afspilni

 • Page 121 and 122:

  Vælge den mappe, der skal afspille

 • Page 123 and 124:

  Skift til visning af billedlisten M

 • Page 125 and 126:

  Kontrol af oplysningerne om de tagn

 • Page 127 and 128:

  Histogramvisning A Skærm Beskrivel

 • Page 129 and 130:

  Beskyttelse af billeder (beskyt) Du

 • Page 131 and 132:

  4 Tryk på MENU-knappen. 5 Vælg [S

 • Page 133 and 134:

  • Forbind ikke enhedens udgangsst

 • Page 135 and 136:

  Bruge dit kamera i udlandet For at

 • Page 137 and 138:

  • Sluk kameraet i forbindelse med

 • Page 139 and 140:

  Indstilling af billedstørrelse og

 • Page 141 and 142:

  Billede: Format MENU-knap t format

 • Page 143 and 144:

  Indstilling af metoden til optagels

 • Page 145 and 146:

  Gendanner billeddatabase Når der f

 • Page 147 and 148:

  Ændring af støjreduktionsindstill

 • Page 149 and 150:

  Ændring af andre indstillinger Ind

 • Page 151 and 152:

  Indstilling af LCD-skærmen/den ele

 • Page 153 and 154:

  Bekræftelse af versionen af kamera

 • Page 155 and 156:

  Punkter Nulstil til Film: Filformat

 • Page 157 and 158:

  Visning af billeder på en computer

 • Page 159 and 160:

  Brug af softwaren Installation af s

 • Page 161 and 162:

  Se Hjælp for flere oplysninger om

 • Page 163 and 164:

  Tilslutning af kameraet til compute

 • Page 165 and 166:

  3 Dobbeltklik på harddiskikonet t

 • Page 167 and 168:

  Karakteristika ved de forskellige d

 • Page 169 and 170:

  Oprettelse af en disk med standard

 • Page 171 and 172:

  Datering af billeder Du kan datere

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skærm] LCD-panel 7,5 cm (3,0-

 • Page 175 and 176:

  Om kompatibilitet for billeddata

 • Page 177 and 178:

  Fejlfinding Hvis du har problemer m

 • Page 179 and 180:

  Lukkeren udløses ikke. • Du brug

 • Page 181 and 182:

  Motivets øjne bliver røde. • Ak

 • Page 183 and 184:

  Computere Du ved ikke, om computere

 • Page 185 and 186:

  Kan ikke udskrive billederne med da

 • Page 187 and 188:

  Advarselsmeddelelser Hvis følgende

 • Page 189 and 190:

  Kan ikke forstørre. Billedet kan i

 • Page 191 and 192:

  kameraet i korte perioder, aflades

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-format er et for

 • Page 195 and 196:

  dette tilfælde passer din nuværen

 • Page 197 and 198:

  Indeks Indeks Numerisk 3D..........

 • Page 199 and 200:

  Lysmålingsmetode..................

 • Page 201 and 202:

  Bemærkninger vedrørende licensen