Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

5.2 TRANSPORTFORM FOR TILSKADEKOMNE

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.2.1 Dødsfald som følge af trafikulykker 1990-2009, opdelt på transportform

for tilskadekomne. Antal

Antal

350

300

250

200

150

100

50

0

Til fods Cykel Motorcykel

Knallert Personbil Anden transportform

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Politiets registrering af trafikulykkesdødsfald. Færdselsuheld (rapportserie, Danmarks Statistik)

I perioden 1990-2009 blev antallet af dræbte i trafikulykker mere end halveret, fra 634 døde

i 1990 til 303 døde i 2009. Populært sagt er der kommet mere trafik, men færre dødsulykker.

Dog er dette stadig et godt stykke fra at kunne opfylde målsætningen i Regeringens

Færdselssikkerhedskommission om, at der i 2012 skal være færre end 200 dræbte på vejene.

Delmålet for 2009 var 256 dræbte. Et mål, der altså ikke blev nået. (2011 blev dog året

med historisk få dræbte – i alt 272 og kommer tæt på målsætningen, men generelt går det

langsommere i Danmark med at nedbringe antallet af dræbte end i mange af de lande, vi

sammenligner os med).

Faldet i antallet af dræbte er sket inden for de fleste transportformer. Ser vi bort fra 2009,

hvor aktivitetsniveauet på vejene har været påvirket af finanskrisen, så er faldet i dræbte

primært sket blandt cyklister, fodgængere, personbiler og andre transportformer såsom

varebiler og busser. Til gengæld har dræbte motorcyklister og knallertførere ikke haft samme

faldende tendens over perioden.

Vejdirektoratets trafikindeks viser, at trafikmængden for biltrafikken har været stigende i

perioden, mens knallert/cykeltrafikken har været faldende 2 . Denne udvikling genfindes i

skadestatistikkerne fra Ulykkesregisterets skadestuer. Køretøjsulykker, hvor den tilskadekomnes

transportform var personbil, blev mere end fordoblet i perioden, mens antallet af

tilskadekomne cyklister faldt markant (figur 5.2.2). Fra 2008 går udviklingen i den modsatte

retning, formentlig pga. finanskrisen, der lagde en dæmper på biltrafikken, mens flere valgte

at cykle (dette kan dog ikke genfindes i trafikindekset for 2008 og 2009, der viser samme

mængde som årene før, hvad angår biltrafikken og cykeltrafikken).

Antallet af motorcykelulykker, der har ført til skadestuekontakt, er mere end fordoblet i

perioden (fra knap 2000 i 1990 til godt 4500 i 2009), mens antallet af knallertulykker var

mere stabilt over perioden, dog med flest fra 2000-2004 (ca. 7000 årligt). Antallet af fodgængerulykker

faldt fra knap 4000 i starten af perioden til godt 2500 i 2009.

2 Et trafikindeks beskriver udviklingen i biltrafik, cykel/knallerttrafik. Indekset udregnes på grundlag af en række trafiktællinger

fordelt over hele landet. http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=69461

33

More magazines by this user
Similar magazines