Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

9. UNGES ULYKKER (15-24 ÅR)

Kapitel 9 Unges ulykker

Alderen 15-24 år er kendetegnet af at være en meget aktiv og udadvendt periode for unge

mennesker. De er i fuld gang med at udvikle sig, uddanne sig, få kørekort, gå i byen, dyrke

sport, komme ud på arbejdsmarkedet mv. Ungdomsårene er således en intensiv periode,

med mange forandringsprocesser både biologisk, socialt og identitetsmæssigt.

Hvad angår tilskadekomst blandt unge, er der store kønsforskelle. Unge mænd tegner sig for

hovedparten af både ulykkesrelaterede dødsfald og skadestuekontakter. En del af denne

forskel handler om at unge mænd generelt, ligesom blandt drengebørn, fortsat er mere

fysisk aktive og kaster sig ud i aktiviteter, som er mere risikobetonede end de unge kvinder.

Dette er væsentligt at have for øje i forebyggelsessammenhænge.

Forebyggelse af unges skader er et temmeligt komplekst område, der ofte kræver indsigt i

de unges kognitive udviklingsfaser, sociale og familiemæssige relationer og normfællesskaber,

ligesom deres risikoopfattelser og risikovillighed også er væsentlige faktorer, der spiller

ind.

9.1 UDVIKLING I UNGES ULYKKESDØDSFALD

Antallet af dødsulykker blandt unge 15-24 årige er faldet markant i perioden 1990-2009 fra

171 i 1990 til 100 i 2009. Mændene tegnede sig for det største fald (44%), mens antallet af

kvinders dødsfald faldt med 32%. Færre trafikdræbte var den primære årsag til faldet blandt

mændene, men der var i 2009 stadig betydelig flere ulykkesdødsfald blandt mænd end

blandt kvinder, hhv. 73 og 27 (figur 9.1.1).

Hovedparten af de ulykkesrelaterede dødsfald (75% i gennemsnit over perioden) blandt

unge skete i trafikulykker, og faldet i dødsulykker følger nogenlunde faldet i trafikdræbte.

Figur 9.1.1 Dødsfald blandt unge som følge af ulykker 1990-2009, fordelt på køn.

Antal

Antal Mænd Kvinder

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen

85

More magazines by this user
Similar magazines