LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

9.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada MDK, MDLD dan MDS mematuhiundang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta melaksanakan pengurusan perolehansecara cekap dan ekonomi serta mencapai matlamat perolehan.9.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANSkop pengauditan pengurusan perolehan meliputi tahun 2008 hingga 2010 di MDK, MDLDdan MDS. Saiz sampel pengauditan adalah 58 atau 24% daripada 238 perolehan yangdilaksanakan oleh ketiga-tiga PBT tersebut. Pengauditan meliputi pengurusan perolehan yangdibiayai daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Dana Majlis.Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod dan dokumen berkaitan serta membuatanalisis terhadap data dan borang soal selidik pelanggan. Lawatan ke tapak projek dan temubual dengan pegawai yang terlibat serta orang awam juga dijalankan bagi mendapatkanmaklum balas terhadap aktiviti perolehan yang dilaksanakan.9.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan September 2010 hingga Januari 2011 terhadappengurusan perolehan PBT di MDK, MDLD dan MDS mendapati wujudnya beberapakelemahan seperti kerja/bekalan tidak mengikut Senarai Kuantiti iaitu berjumlahRM244,130, kerja/bekalan siap tidak digunakan, kerja tidak berkualiti dan kemudahanawam tidak disenggara. Penjelasan lanjut berhubung perkara yang ditemui adalah seperti diperenggan-perenggan berikut:9.4.1. Kerja/Bekalan Tidak Mengikut Senarai KuantitiPelaksanaan kontrak hendaklah mengikut Senarai Kuantiti yang telah ditetapkan dalamdokumen kontrak dan sebarang perubahan kerja/bekalan perlu mendapat kelulusan terlebihdahulu daripada pihak yang bertanggungjawab. Lawatan Audit ke PBT mendapati adakerja/bekalan tidak mengikut Senarai Kuantiti yang melibatkan kos berjumlah RM244,130seperti di Jadual 9.2.Jadual 9.2Kerja/Bekalan Tidak Mengikut Senarai KuantitiKosKaedah Kos ProjekBil. PBT Tahun Perolehan Kerja/BekalanTerlibatPerolehan(RM) (RM)Pembekalan Peralatan DanRundingan1.2008 Kelengkapan Pejabat Baru256,600 104,250TerusMDS.2. 20103. MDS 20104. 20105. 2010Membina Tandas AwamKawasan Pekan Semporna.Membina Parit Dari HospitalKe Jeti PelanconganSemporna.Membina Titian Umum DiKawasan Perumahan SekitarMDS.Naik taraf Jambatan PasarIkan Masin Dan Titian-TitianSebutHargaSebutHargaRundinganTerusRundinganTerus135,000 17,130168,888 35,110300,000 22,445250,000 49,715113

More magazines by this user
Similar magazines