LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

16.4.3.3. Sistem dan Prosedur (Polisi/Garis Panduan/Prosedur)Pemeriksaan Audit terhadap sistem dan prosedur Sabah Air mendapati perkara berikut:a. Standard Operating ProceduresStandard Operating Procedures (SOP) merupakan rujukan penting kepada setiapkakitangan kerana dokumen ini mengandungi fungsi, prosedur, proses kerja dan kuasakewangan yang diturunkan kepada Bahagian dan pegawai yang bertanggungjawab.SOP adalah berbeza bagi setiap Bahagian/Unit kerana disediakan berdasarkan skopkerja masing-masing. Selain itu, SOP hendaklah dipanjangkan kepada kakitangansebagai rujukan utama kepada kakitangan semasa menjalankan tugas. SemakanAudit mendapati, Standard Operating Procedures (SOP) yang meliputi pengurusankewangan dan perakaunan telah disediakan dalam bentuk aliran kerja.Bagaimanapun, SOP tersebut adalah tidak komprehensif kerana prosedur perolehan,polisi perakaunan, penerimaan, pembayaran, pengurusan aset, pelaburan danpinjaman tidak disediakan.b. General terms and conditions of service (GTACS)General terms and conditions of service (GTACS) merupakan rujukan bagi proseduryang berkaitan dengan syarat perkhidmatan, kelakuan dan disiplin, gaji, bonus danelaun, waktu bekerja, kenaikan pangkat, penamatan kerja, umur bersara, jenis cuti,kemudahan perubatan dan kemudahan lain. Semakan Audit mendapati, Sabah Air adamenyediakan GTACS. Bagaimanapun, semua perubahan yang dibuat terhadapGTACS daripada tahun 2003 sehingga kini tidak didokumenkan dengan teratur.16.4.3.4. Kelemahan Dalam Pengurusan KewanganPendekatan pematuhan terhadap pengauditan pengurusan kewangan dijalankan selarasdengan kehendak Seksyen 6, Akta Audit 1957. Aspek yang diliputi bagi pengauditan iniadalah berkaitan dengan kawalan bajet, kawalan terimaan atau jualan, kawalanperbelanjaan, pengurusan aset, pengurusan pinjaman dan pengurusan pelaburan. Hasilpengauditan pengurusan kewangan yang dijalankan adalah seperti berikut:a. Tunggakan HasilPemeriksaan Audit terhadap kawalan terimaan mendapati, tunggakan hasil Sabah Airsehingga bulan Disember 2010 adalah berjumlah RM2.07 juta. Amaun yangtertunggak antara 1 tahun hingga 10 tahun dan ke atas seperti di Jadual 16.5. Perkaraini disebabkan penghutang tidak membayar walaupun khidmat peguam digunakanuntuk mengutip hutang. Selain itu, terdapat penghutang yang sudah meninggal duniaatau tidak dapat dikesan.251

More magazines by this user
Similar magazines