LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Negeri dan sejumlah RM23.76 juta daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan bagimelaksanakan 45 projek kemudahan pelancongan TTS.11.2. Pengauditan terhadap 11 buah projek kemudahan pelancongan yang melibatkandaerah Kota Kinabalu, Semporna, Keningau, Tawau dan Kota Marudu telah dijalankan antarabulan Jun hingga Oktober 2010 mendapati kelemahan dalam pelaksanaan danpenyenggaraan seperti berikut:11.2.1. Sebanyak 4 buah projek yang melibatkan kos berjumlah RM5.31 juta telah siap dalamtahun 2006 hingga 2008 belum digunakan sepenuhnya.11.2.2. Kerja-kerja pembinaan bagi 2 buah projek di Sorinsim, Kota Marudu dan Mahua,Tambunan tidak berkualiti disebabkan kurangnya penyeliaan oleh pihak berkuasa projek.11.2.3. Kemudahan di Taman Bukit Tawau, Stesen Padang Point dan Stesen Pulau BoheyDulang telah reput, rosak dan tidak selamat kerana tidak disenggara secara berkala.11.3. Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini tidak berulang,adalah disyorkan supaya TTS mengambil langkah-langkah penambahbaikan seperti berikut:11.3.1. TTS hendaklah mengambil tindakan proaktif untuk memastikan setiap kemudahanyang telah siap diguna dan dibuka kepada pelancong.11.3.2. Komunikasi dan koordinasi antara TTS dan JKR perlu wujud dari peringkatperancangan projek sehinggalah proses penyerahan projek supaya pemantauan terhadapkerja-kerja oleh kontraktor dan juruperunding adalah seperti syarat kontrak.11.3.3. Program penyenggaraan preventive dan corrective secara bersepadu di seluruh tamanperlu dibuat secara berkala bagi memelihara kelestarian taman yang dapat menarik lebihramai pelancong.BAHAGIAN II – PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI12. LEMBAGA PELANCONGAN SABAH- Sri Pelancongan Sabah Sdn. Bhd.12.1. Sri Pelancongan Sabah Sdn. Bhd. (SPS) adalah sebuah syarikat milik penuh LembagaPelancongan Sabah (LPS), ditubuhkan pada 21 Oktober 1977 dengan nama Sri PelancunganHornbill Sdn. Bhd. sebelum ditukar kepada Sri Pelancongan Sabah Sdn. Bhd. pada 5 Januari2001. Modal saham dibenarkan berjumlah RM2.50 juta dan modal saham berbayar berjumlahRM2.20 juta. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Julai hingga Oktober 2010 mendapatisecara keseluruhannya objektif penubuhan SPS adalah tercapai dari segi penganjuran danpengaturan acara pelancongan untuk menarik pelancong dalam dan luar negara dan jugamempromosikan kraftangan buatan tempatan. Kedudukan kewangan SPS adalahmemuaskan tetapi masih bergantung kepada bantuan geran yang diterima daripada badaninduknya iaitu LPS. SPS mencatatkan keuntungan bersih bagi tempoh 2007, 2008 dan 2009masing-masing berjumlah RM371,709, RM686,507 dan RM677,036.xxi

More magazines by this user
Similar magazines