LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

projek sambungan RMKe-8 dan 16 projek baru RMKe-9 berjumlah RM29.59 juta. Setakat 31Disember 2010, perbelanjaan bagi peruntukan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuanadalah berjumlah RM18.97 juta dan RM23.76 juta masing-masing. Semua peruntukantahunan pembangunan yang diperolehi oleh TTS disalurkan melalui melalui KPKAS.Peruntukan dan perbelanjaan pembangunan projek kemudahan pelancongan TTS setakat 31Disember 2010 adalah seperti di Jadual 12.2.Jadual 12.2Peruntukan dan Perbelanjaan Pembangunan Projek KemudahanPelancongan TTS Bagi Tahun 2006 Hingga 2010PeruntukanPerbelanjaanBil. Tahun Negeri(RM Juta)Persekutuan(RM Juta)Negeri(RM Juta)Persekutuan(RM Juta)1. 2006 5.00 1.19 1.46 0.442. 2007 4.28 3.09 4.24 2.683. 2008 3.25 6.93 4.35 6.514. 2009 5.79 7.32 4.47 8.635. 2010 2.55 11.06 4.45 5.50Jumlah 20.87 29.59 18.97 23.76Sumber: Taman-Taman Sabah12.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada aktiviti projek kemudahan pelanconganTaman-Taman Sabah telah dilaksana secara cekap, ekonomi dan efektif.12.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANSkop kajian adalah merangkumi projek kemudahan pelancongan yang telah dilaksanakanoleh TTS dalam tempoh tahun 2006 hingga 2010. Pengauditan ditumpukan kepadaaktiviti/program yang melibatkan penyediaan kemudahan pelancongan seperti membinapejabat, asrama, pusat penerangan, chalet, pusat penyelidikan, pelantar pemandangan, jalandan pembelian bot serta enjin sangkut. Sebanyak 11 buah projek telah dipilih untuk lawatanAudit yang merangkumi daerah Kota Kinabalu, Semporna, Keningau, Tawau dan KotaMarudu. Kaedah pengauditan adalah melalui semakan terhadap fail, laporan bulanan dantahunan, minit mesyuarat serta buletin tahunan. Selain itu, lawatan ke taman di mana projekyang siap/sedang dibina telah dijalankan. Analisis terhadap data dan pemeriksaan fizikal sertatemu bual dengan pegawai dan orang awam juga dijalankan.12.4. PENEMUAN AUDIT12.4.1. Pengauditan terhadap 11 buah projek kemudahan pelancongan antara bulan Junhingga Oktober 2010 mendapati terdapat kelemahan dalam pelaksanaan danpenyenggaraan projek pembinaan. Antara kelemahan tersebut adalah 4 buah projekyang melibatkan kos berjumlah RM5.31 juta telah siap tetapi tidak digunakansepenuhnya, 2 buah projek pembinaan yang tidak berkualiti dan 2 buah kemudahantidak disenggara seperti di Jadual 12.3.185

More magazines by this user
Similar magazines