LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

a. Nisbah SemasaNisbah Semasa dikira dengan membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa.Nisbah ini digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat danmenunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalamjangka masa pendek. Kedudukan Nisbah Semasa pada kadar 2:1 menunjukkankemampuan syarikat untuk membayar hutang manakala Nisbah Semasa pada kadar1:1 adalah dianggap setara iaitu semakin tinggi nisbah, semakin baik kecairansyarikat. Analisis Audit mendapati Nisbah Semasa Sabah Air bagi tahun 2007 hingga2009 adalah antara 2.96:1 hingga 10.54:1. Berdasarkan nisbah ini, pada umumnyadapat dirumuskan bahawa Sabah Air mempunyai keupayaan untuk menampungkeseluruhan tanggungan semasanya.b. Margin KeuntunganMargin Keuntungan adalah untuk mengukur kadar keuntungan selepas cukai bagisetiap ringgit hasil yang dipungut daripada perniagaan utama sesebuah syarikat.Margin ini menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan syarikatdalam menjana keuntungan syarikat. Mengikut perkiraan Audit, bagi setiap ringgithasil pendapatan, Sabah Air telah mendapat keuntungan sejumlah 15 sen pada tahun2007 dan 6 sen 2008. Bagaimanapun, pada tahun 2009, Sabah Air mengalamikerugian sejumlah 13 sen bagi setiap ringgit pendapatan. Berdasarkan kepadamargin ini dapat dirumuskan bahawa tahap kecekapan operasi syarikat ini pada2009 adalah menurun berbanding tahun 2007 dan 2008.c. Pulangan Atas AsetNisbah Pulangan Atas Aset mengukur pulangan yang diperoleh oleh syarikat daripadapelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit aset yangdigunakan. Pada umumnya, lebih tinggi nisbah lebih baik kerana ia menunjukkansyarikat semakin cekap dan produktif dalam meningkatkan keuntungan daripadapenggunaan aset. Analisis Audit mendapati Nisbah Pulangan Atas Aset Sabah Air bagitahun 2007 dan 2008 adalah 0.06:1 dan 0.02:1 masing-masing. Bagaimanapun, bagitahun 2009, setiap ringgit pelaburan aset yang dilakukan mengalami kerugian 0.04:1.Berdasarkan nisbah ini, pada umumnya dapat dirumuskan bahawa Sabah Airtelah tidak menguruskan aset dengan cekap bagi memperoleh pulangan yangmunasabah.d. Pulangan Atas EkuitiNisbah Pulangan Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah modal syarikat yangdilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yangdigunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit modal yangdigunakan, semakin cekap syarikat menguruskan modalnya. Berdasarkan perkiraanAudit, didapati tahap kecekapan Sabah Air untuk menguruskan modal syarikatsemakin menurun.244

More magazines by this user
Similar magazines