LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

mengikut tempoh. Semakan Audit mendapati, pihak JKR Daerah Tambunan telahmeluluskan lanjutan masa sebanyak 2 kali iaitu pada 26 November 2008 hingga 22Mei 2009 (177 hari) dan 22 Mei 2009 hingga 17 September 2009 (118 hari) kepadakontraktor. Selain itu, amaran dan teguran juga telah dikeluarkan kepadakontraktor. Disebabkan kontraktor masih gagal menyiapkan kerja dalam tempohyang diberikan, JKR Daerah Tambunan telah menamatkan kontrak kerja pada 13Ogos 2010 dan Liquidity Of Ascertained Damages berjumlah RM51,400 telahdikenakan. Kemajuan fizikal kerja semasa kontrak ditamatkan ialah 85.5% danbayaran yang telah dibuat kepada kontraktor berjumlah RM1.34 juta. JKR DaerahTambunan telah mempelawa sebut harga untuk melantik kontraktor baru iaitu JBEnterprise untuk menyiapkan kerja yang belum selesai. Semasa lawatan Auditpada 29 Julai 2010, kerja-kerja yang dibuat oleh kontraktor tidak sempurna dantidak kemas seperti di Gambar 12.19 hingga Gambar 12.22.Gambar 12.19Hardwood Decorative Railing YangDipasang Oleh Kontraktor Tidak BerkualitiGambar 12.20Hardwood Decorative Railing YangDipasang Oleh Kontraktor Tidak BerkualitiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Mahua TambunanTarikh: 29 Julai 2010Gambar 12.21Tempat Jemuran YangDibina Tidak Kukuh Dan KemasSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Mahua TambunanTarikh: 29 Julai 2010Gambar 12.22Kerja Pemasangan JubinDi Bangunan Asrama Tidak KemasSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Mahua TambunanTarikh: 29Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Mahua TambunanTarikh: 29 Julai 2010195

More magazines by this user
Similar magazines