LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Bil.NomborBaucarTarikhJumlah(RM)4. PV 220 04.07.2008 3,499Perihal Bayaran Dokumen Sokongan CatatanPembeliankomputer5. PV 233 22/07/2008 99,358 Pendahuluan6. PV 225 15/07/2008 70,000 Pendahuluan7. PV 024 09/01/2009 45,6328. PV 309 05/01/2009 33,0009. PV 186 21/05/2010 36,50010. PV 187 21/05/2010 22,800Sumber: Supernesa Sdn. Bhd.Pembayaran ProjekSMK Tambulion,Kota BeludConsultant fee bagiprojek SPNBPembayaran bagikerja-kerja di projekLaya-Laya TuaranPembayaran bagikerja-kerja di projekbt 12 Jln ApasTawauSebutharga daripadapembekalPenyata TransaksiLejer PembayaranPenyata TransaksiLejer PembayaranSurat PermohonanPembayaran tanpapengesahan daripadaMK TegapSurat PermohonanPinjamanSurat TuntutanBayaranSurat TuntutanBayaranpendahuluantidak dikepilkan.Invois tidakdikepilkan.Suratpermohonan dankelulusanpendahuluantidak dikepilkan.Suratpermohonan dankelulusanpendahuluantidak dikepilkan.Suratpengesahan kerjasiap tidakdikepilkan.Surat kelulusanpendahuluantidak dikepilkan.Suratpengesahan kerjasiap tidakdikepilkan.Suratpengesahan kerjasiap tidakdikepilkan.e. Pembayaran Dividen Kepada Pemegang Saham Belum DibuatPekeliling Perbendaharaan Tahun 1993 dan Pekeliling Kementerian Kewangan NegeriSabah Bil. 7 Tahun 2001 menetapkan dasar dan garis panduan mengenai bayarandividen oleh syarikat Kerajaan. Semakan Audit mendapati, Supernesa telahmengisytiharkan pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya (LPPB) sejumlahRM200,000 masing-masing pada tahun kewangan 2007 dan 2008. Bagaimanapun,sehingga tarikh pengauditan dividen tersebut masih belum dibayar kepada LPPB.f. Tunggakan Bayaran Kepada Pemiutang/Akaun Kena BayarSemakan Audit mendapati Supernesa belum menjelaskan sejumlah RM17.78 jutakepada pelbagai pemiutang setakat bulan Oktober 2010.g. Pengurusan Sumber ManusiaPengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan dapat menghasilkan mutukerja yang berkualiti dan membantu syarikat mencapai matlamatnya. PemeriksaanAudit terhadap pengurusan sumber manusia mendapati perkara berikut:235

More magazines by this user
Similar magazines