LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Bil. Isu Laporan Audit Tindakan Susulan Yang Belum Diambil/SelesaiPulau Bum-Bum, Semporna kurangmemuaskan di mana siling yangrosak tidak dibaiki dan kawasanpremis ditumbuhi semak samun.penyewa baru. Kerosakan premis belum dibaiki. PihakSedcovest sedang membuat perundingan dengan bakalpenyewa.19. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITIKEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAANNEGERI SABAH BAGI TAHUN 2009Mengikut Seksyen 16(2) Akta Tatacara Kewangan 1957, Laporan Ketua Audit Negaramengenai Akaun Kerajaan Negeri, hendaklah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.Setakat 15 April 2011, Laporan Ketua Audit Negara Mengenai AktivitiKementerian/Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Bagi Tahun2009 telah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada 22 November 2010.20. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERIPada tahun 2010, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri telah mengadakan mesyuaratdan memanggil Ketua Jabatan terlibat iaitu pada 29 hingga 30 Mac 2010 untuk memberipenjelasan terhadap isu-isu Laporan Ketua Audit Negara mengenai Aktiviti Dan Kajian KhasKementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Sabah bagi tahun 2007 dan 2008. Manakalabagi Laporan Ketua Audit Negara mengenai Aktiviti Kementerian/ Jabatan/Agensi DanPengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Bagi Tahun 2009, mesyuarat pertamaJawatankuasa diadakan pada 14 hingga 15 Mac 2011 dan 3 Mei 2011.263

More magazines by this user
Similar magazines