LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

kenderaan tidak direkod dengan betul; pegawai kerja di lapangan turut terlibatdengan hal-hal pentadbiran; agensi lain kerap kali meminjam kenderaan Jabatanatas tujuan urusan rasmi Kerajaan. Secara keseluruhan pencapaian kekerapanpenggunaan kenderaan untuk tujuan rutin utama Jabatan seperti di Carta 3.3.Carta 3.3Kekerapan Penggunaan Kenderaan Jabatan bagi Tahun 2010Peratus100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%65%55%63% 55%45%45%35%37%PPDKKMCEEKKPPDSDKMCEESDK21%79%PPDKGU13%87%MCEEKGU58%42%PPDTWU17%MCEETWUPentadbiran 65% 55% 63% 55% 21% 13% 58% 17%RutinUtama 35% 45% 37% 45% 79% 87% 42% 83%Nota: KK – Kota Kinabalu, SDK – Sandakan, KGU – Keningau, TWU – TawauPada pendapat Audit, Jabatan hendaklah menggunakan kenderaan bagi tujuanpelaksanaan rutin utama kerana hanya 3 daripada 8 Bahagian yang dilawatimenunjukkan penggunaan kenderaan sepenuhnya untuk tujuan rutin utama.83%3.4.1.2. Penggunaan Kenderaan Berbeza Dengan Arahan Tugasa. Setiap kerja-kerja rutin utama dilaksanakan menggunakan kenderaan Jabatantermasuk urusan rasmi yang lain. Bagi memastikan penggunaan kenderaan Jabatanadalah atas urusan rasmi, semak silang dilakukan di antara tuntutan perjalananpegawai dan buku log bagi menentukan perjalanan sebenar. Semakan Audit terhadapBuku Log Kenderaan dan rekod tuntutan perjalanan di setiap PPD dan MCEE yangdilawati mendapati catatan perjalanan di Buku Log Kenderaan (PVR 3) tidak selaridengan rekod tuntutan perjalanan. Contohnya penggunaan atau perjalanan kenderaanJabatan berbeza dengan rekod tuntutan perjalanan; rekod buku log tidak menyatakandengan jelas tujuan perjalanan; dan buku log tidak diselenggara dengan kemaskini.Antara sebab buku log tidak kemaskini, tidak lengkap dan tidak tepat adalah keranatidak mengetahui peraturan yang sedia ada, tidak memahami cara mengisi buku logdan keperluan untuk menghantar buku log kepada pegawai bertanggungjawab untukdiperiksa.Pada pendapat Audit, tindakan mengemas kini Buku Log Kenderaan penting agarpemantauan terhadap penggunaan kenderaan Jabatan dapat dilaksanakan. Selain itu,setiap perubahan arahan tugasan kerja hendaklah mendapat kelulusan.36

More magazines by this user
Similar magazines