LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

2.4.5.1. Pemeriksaan dan penyenggaraan sekolah agama tidak dilaksanakan secaraberkala menyebabkan keselesaan proses pengajaran dan pembelajaran guru serta pelajarterjejas. Hasil teguran Audit, JHEAINS telah mengarahkan kontraktor untuk melakukanpembaikan segera dan sebahagian kerosakan telah dibaiki pada November 2010. Bagikerosakan yang tidak termasuk dalam skop kerja kontrak penyenggaraan, ia akan dibaikisekiranya JHEAINS mempunyai peruntukan yang mencukupi.Pada pendapat Audit, pemeriksaan dan penyenggaraan secara berkala terhadapsekolah agama tidak dilaksanakan dengan memuaskan menyebabkan kemudahansekolah rosak dan menjejaskan keselesaan pembelajaran dan pengajaran.2.4.6. Senarai Kuantiti Tidak SpesifikDokumen kontrak yang ditandatangani hendaklah jelas dan lengkap supaya boleh dijadikanrujukan semasa pelaksanaan projek di samping melindungi kepentingan pihak Kerajaan.Butiran kerja yang disenaraikan dalam Senarai Kuantiti hendaklah dinyatakan denganterperinci dari aspek keluasan, jenis, kadar seunit, kuantiti dan jumlah harga secara item byitem. Perkara ini adalah penting untuk tujuan penyeliaan dan menentukan hanya barang ataubutiran yang dinyatakan dalam Senarai Kuantiti dibekal atau disenggara.2.4.6.1. Semakan Audit mendapati, Senarai Kuantiti kontrak penyenggaraan SMANKunak, SMAN Pantai Manis dan SMAN Tambunan tidak spesifik sebaliknya disediakansecara lump sum seperti di Jadual 2.13.Nama ProjekCadangan Kerja-Kerja MembaikpulihFlat Guru DanRumah PengetuaSekolah MenengahUgama Islam PantaiManis Papar.Cadangan Kerja-Kerja MembaikpulihDewan SerbagunaSekolah MenengahUgama Islam PantaiManis.Cadangan Kerja-Kerja MambaikpulihAsrama LelakiSekolah MenengahKos Kerja(RM)500,000250,000350,000Jadual 2.13Butiran Tidak TerperinciPerihalMANGKUK DAN PAM TANDAS- Membekal dan membuat kerja-kerjamengganti mana-mana mangkukdan pam tandas yang rosak.- Membekal dan membuat kerja-kerjamengganti mana-mana sistem paipair yang rosak di dapur dan tandas.- Membekal dan membuat kerja-kerjamengganti mana-mana kepala paipyang rosak.TILEMembekal dan membuat kerja-kerjamengganti mana-mana tile yangpecah dan tiada mengikut mengikutwarna tile sedia ada.LANTAI KAYU DEWANMembekal dan membuat kerja-kerjamengganti, mana-mana lantai kayudewan yang rosak dan tiadamengikut saiz sedia ada.SILINGMembekal dan menyiapkan kerjakerjamenggantikan mana-manakerangka siling yang rosak/reputCatatanTidak menyatakanlokasi, kuantiti dankadar secaraspesifik.Tidak menyatakanlokasi, kuantiti dankadar secaraspesifik.Tidak menyatakanlokasi, kuantiti dankadar secaraspesifik.25

More magazines by this user
Similar magazines