LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

KORPORASI PEMBANGUNAN DESA4. PROGRAM PEMBANGUNAN TANAMAN4.1. LATAR BELAKANG4.1.1. Korporasi Pembangunan Desa (Korporasi) adalah sebuah agensi Kerajaan di bawahKementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Korporasi bertanggungjawabmelaksanakan Program Pembangunan Tanaman. Program Pembangunan Tanamanmerangkumi Tanaman Cendawan, Vanilla serta tanaman yang diusahakan oleh Korporasiiaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Program Tanaman Cendawan diperkenalkan sejaktahun 1992 bermula di kawasan Kundasang dan seterusnya diperluaskan ke kawasan Moyog.Manakala Tanaman Vanilla telah diperkenalkan pada tahun 2007 di mana Korporasi telahmembuka pusat semaian di Lumadan, Beaufort.4.1.2. Program Pembangunan Tanaman dilaksanakan melalui dua kaedah iaitu PerladanganSecara Kontrak dan Perladangan Milik Korporasi. Perladangan Secara Kontrak diusahakanoleh peserta yang telah memeterai perjanjian dengan Korporasi, manakala Perladangan MilikKorporasi pula diusahakan sendiri oleh Korporasi. Sehingga 31 Disember 2010, terdapatseramai 26 orang peserta dan 563 orang peserta yang mengusahakan Tanaman Cendawandan Tanaman Vanilla.4.1.3. Matlamat Perladangan Kontrak dan Perladangan Milik Korporasi adalah untukmeningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar, menambah baik secara berterusan,keberkesanan penyampaian perkhidmatan dan mempertingkat kecekapan pengeluaran hasiltani serta menjamin konsistensi pengeluaran hasil tani.4.1.4. Korporasi menerima peruntukan di bawah RMKe-9 berjumlah RM7.83 juta dansejumlah RM8.95 juta telah dibelanjakan seperti di Jadual 4.1.Jadual 4.1Peruntukan Dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2006 Hingga 2010Peningkatan/Peruntukan PerbelanjaanTahun(Penurunan)Varians(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)2006 0.63 0.98 0.35 55.52007 0.74 1.20 0.47 63.52008 2.29 1.57 (0.72) 31.42009 2.69 3.71 1.03 38.32010 1.48 1.49 0.01 67.6Jumlah 7.83 8.95 1.14 14.5Sumber: Korporasi Pembangunan Desa4.1.5. Korporasi menerima Peruntukan Khas FELDA berjumlah RM4.0 juta pada tahun 2010bagi mengusahakan Tanaman Cendawan di bawah Program Membasmi Kemiskinan.42

More magazines by this user
Similar magazines