17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Familienaam:

Voornaam:

Straat: Nummer: Bus:

Postcode:

E-mail:

Tel. of gsm:

Gemeente:

Ik ruil een tegoedbon in (geef je tegoedbon samen met je formulier af bij de balie, of gebruik deze online.)

VRIENDENPAS

Ik wil graag een vriendenpas (€ 10).

Ik heb al een vriendenpas, mijn code is:

Ik neem minstens 8 voorstellingen en krijg een gratis vriendenpas.

GROTE VRIEND

Koop je tickets voor minstens 8 voorstellingen, dan word je onze Grote Vriend.

Geef voor de verwenvoorstelling cijfers van 1 tot 3 naargelang voorkeur ( 1 = eerst voorkeur).

9/11/2023

Delphine Lecompte

18/01/2024

Bells Lab

15/03/2024

Tumbling Clouds

ZITPLAATSEN

De zitplaatsen worden automatisch toegewezen als je boekt via de balie of telefonisch.

Maar je kan wel een voorkeur aanduiden, wij houden er in de mate van het mogelijke rekening mee:

Wil je naast elkaar zitten, hecht dan de formulieren aan elkaar of vermeld dit duidelijk.

Vooraan (eerste vier rijen) Achteraan Midden Stoel naast gang

TROEPKAART

Jongeren van 16 tot 25 jaar betalen maar € 8 per voorstelling

(behalve voor de voorstellingen aangeduid met GK en BK in het prijsoverzicht).

• Ik wil

TROEPkaart(en)

• Naam en voornaam jongere(n):

(kopie identiteitsbewijs bijvoegen)

VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING EN HUN BEGELEIDERS

Rolstoelgebruiker zonder gebruik schouwburgzetel

Rolstoelgebruiker met gebruik schouwburgzetel

Slechthorend

Slechtziend

Begeleider met begeleiderspas

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!