17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Halloweenhapjes

woensdag 18/10/23 | 13.30 - 16.30 uur | 6-12 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

We maken allerlei hapjes in de vorm van spoken, heksen

en andere griezelige dingen.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, deegrol, keukenrol en doos

om restjes in te doen

Halloween knutselen

woensdag 25/10/23 | 13.30 - 16.00 uur | 6-10 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

Kom jij ook een leuke Halloween heks of vleermuis maken.

Of maak je liever een spookslinger? Het kan allemaal in

onze Halloween-workshop.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

cultuurcentrum

Mariejo Drees

schort, keukenrol

De vliegende Hollander: knutselen in thema

zondag 29/10/23 | 15.10 - 16.40 uur | 5-10 jaar

| € 12 (vriendenprijs)/€ 15 (basisprijs)

De workshop vindt plaats aansluitend op

kindervoorstelling ‘de Vliegende Hollander’. We

knutselen dan ook in dat thema, zo wordt de workshop

een leuke aanvulling op de show.

© Jaap Reedijk

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Joske Vranken

94

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!