17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Frivole Framboos

Troppo Maturo

Zaterdag 3/02/2024 - 20.15 uur - € 25 / € 29

Muzikale/visuele humor

Da’s al drieënveertig jaren dat zij in het vak zitten.

Ze hebben getourd, rondgetrokken, gereisd.

Van Nederland tot Zwitserland.

En maar liefst acht keer een halfjaar Parijs.

Ze hebben zalen doen vollopen, ze hebben zalen doen overlopen.

Ze hebben succes gekend, en toen nog meer succes gekend.

Ze hebben toejuichingen gehad, bloemekes, verzoeknummers.

Beethoven, Mozart, Hazes en Liszt.

En nu is er TROPPO MATURO.

Zo fruitig en fris.

Geestig, virtuoos.

Echt typisch Framboos.

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, en hopen humor.

Peter Hens en Bart Van Caenegem: De Frivole Framboos.

© Johan Jacobs

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!