17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Petticoat

Lang zullen we leven!

Te gast

Zaterdag 25/11/2023 - 20.15 uur - € 15 / € 16

Buitenbeentje

Petticoat neemt u mee op reis doorheen de tijd, waarbij het zestal zowel terug als (heel ver) vooruit kijkt. De

meest herkenbare mijlpalen uit het leven worden geschetst vanuit het standpunt van jonge twintigers, die met

allerijl proberen het groen achter hun oren weg te wassen, ondanks de angst om oud te worden. Als primeur

brengt Petticoat, naast covers, enkele zelfgeschreven nummers, wat deze voorstelling onderscheidt van alle

voorgaande. Het concept is echter tijdloos, namelijk een piano, twee violen, zes stemmen en hier en daar wat

verrassende extraatjes die u tot tranen toe doen lachen en ontroeren.

Bovendien vieren de dames, naast het leven, hun 10-jarig bestaan en dat doen ze met de nodige toeters en

bellen. En het belangrijkste: jij kan erbij zijn op hun verjaardagsfeest! Tot dan?

Petticoat: Flore Geuns, Nore Primus, Julie Dekoninck, Marie Van Rompaey, Leonie Geens & Emilie Stevens

Eindregie in samenwerking met Luc Stevens

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!