17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Yannick Noben

Momi Maiga

Limburgsnieuwjaarsoverzicht 2023

Nio

Zaterdag 2/12/2023 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Zondag 3/12/2023 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Stand-up comedy

Gedurende vele jaren werkt comedian Yannick

Noben al aan zijn carrière. Een beroepsmilitair van

hoofdberoep en hij overwon alle Limburgse harten

op het TVL nieuwjaarsoverzicht vorig jaar. Ook dit

jaar is het tijd voor deze Limburger om zijn visie over

het voorbije jaar te geven.

Muzikale reis

‘Nio’ betekent ‘ziel’ in het Mandinka, de moedertaal

van de jonge Senegalese muzikant, zanger en

liedjesschrijver Momi Maiga. Via zijn composities

vertelt hij ons het verhaal van de reis die ieder mens

op aarde maakt, vanaf zijn geboorte tot het moment

van vertrek.

Een limburger met talloze comedy awards in zijn

achterzak die zeker de moeite is om te zien.

Samen met de Catalaanse percussionist Aleix Tobias

Sabater, de uitbundige Maçal Ayats op cello en de

nauwgezette Mexicaanse violist Carlos Monfort, drie

van de meest getalenteerde musici die in Catalonië

leven, wordt de voorstelling ‘Nio’ magie voor alle

zintuigen.

Een dynamische en constante dialoog tussen drie

culturen en vier grote muzikanten. Casamance,

Mexico en Catalonië smelten samen in een zee

van transcontinentale klanken en ritmes die elke

seconde verrassen.

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!