17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aquarel

15 lessen | € 105 (vriendenprijs) / € 112,5 (basisprijs) / excl. materiaal

Maak kennis met de schilderachtige wereld van aquarel. Je leert de grondprincipes kennen terwijl je je verdiept

in de tonaliteit van de kleuren. Tekenvaardigheid is niet noodzakelijk en je kan met de lesgever overleggen over

wat je graag wil maken.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Madeleine Berckmans

maandag | 13.00 - 16.00 uur

02-09-16-23/10 * 06-13-20-27/11 * 04-11-18/12/23 * 08-15-22-29/01/24

OF

Begeleiding:

Data:

Rik Meynen

dinsdag | 19.00 - 22.00 uur

03-10-17-24/10 * 07-14-21-28/11 * 05-12-19/12/23 * 09-16-23-30/01/24

74

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!