17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INHOUD

Praktische informatie

Algemene info

Ticketbeurs: start ticketverkoop

Vroegboek voor onze vrienden

Vriendenpas

Prijstypes en reglementen

Jongerencollectief TROEP

Cultuur als cadeau

Zaalplan

Podium

Overzicht per genre

Avondvoorstellingen

Familievoorstellingen

Vorming

Reeksoverzicht

Cursussen

Workshops

Kinderateliers

Reservatieformulier

Verkoopsvoorwaarden

p. 5

p. 6

p. 7

p. 7

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 11

p. 13

p. 14

p. 16

p. 60

p. 69

p. 70

p. 72

p. 82

p. 92

p. 97

p. 100

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!